Fv. 254 Tretten bru

Fylkeskommunen jobber med en ny bruforbindelse på Tretten etter at brua over Lågen og E6 falt ned den 15. august 2022. Prosjektet omfatter ei midlertidig og ei permanent bru.

Arbeidet med å bygge ei midlertidig bru på fylkesveg 254 startet ved årsskiftet 2022/2023. Ei beredskapsbru fra Statens vegvesen skal monteres på til sammen fem fundament. 

Det har tatt tid å planlegge og få godkjent fundamentene. Bygginga er avhengig av tillatelser fra flere myndigheter.

Fikk tillatelser til å bygge

Fylkeskommunen har søkt og fått tillatelser fra Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge ei midlertidig bru over Trettenstryka. Tillatelsene er gitt på visse vilkår.

Alle typer anleggsarbeid i elva og på land kan påvirke naturen og dyrelivet negativt. Området ligger i et naturreservat og fungerer som matstasjon for mange fuglearter. Ørreten har også viktige gyteplasser i Lågen.

Hensynet til flom

Vannstanden i Lågen virker inn på arbeidet med å bygge bruene. Fyllinger kan ikke demme opp elva slik at det oppstår flomskader i forbindelse med bygginga.

Samtidig må arbeidet tilpasses periodene da vannstanden i Lågen er høy. Dette krever planlegging.

Økonomi

Fylkesutvalget har vedtatt å bygge både midlertidig bru og permanent bru på Tretten. Begge prosjektene må finansieres. Kostnadene ved opprydding etter brua som falt ned, er også med i regnskapet.

Grunnarbeid, prosjektering og leie av ei midlertidig bru vil trolig koste ca. 50 millioner kroner pluss mva. Ei ny permanent bru er vanskelig å regne på før den er planlagt, men ca. 200 millioner kroner pluss mva. er en realistisk kostnad.

Arbeidet med å rydde opp etter brukollapsen er beregnet til å koste ca. 40 millioner kroner.

Les mer om Tretten bru i disse nyhetssakene:

Åpner bru på Tretten i slutten av juni

Den midlertidige brua på fylkesveg 254 skal være klar til åpning i slutten av uke 26.

Skal heise siste del av midlertidig bru på Tretten

E6 må stenges i nesten to uker fra 30. mai mens bruelementene over E6 monteres.

Gjør tiltak for fugl og fisk på Tretten

Fylkeskommunen har «reparert» elvebunnen som ble endret på grunn av brukollaps og anleggsarbeid i Lågen.

Hvor skal den nye brua på Tretten gå?

Dette var temaet da fylkeskommunen møtte rundt 30 representanter for næringslivet på Tretten den 13. april.

E6 stengt igjen ved Tretten

Arbeidet med ei midlertidig bru på fylkesveg 254 påvirker trafikken på E6. Nå er E6 stengt hele døgnet.

Bruarbeid stenger E6 forbi Tretten på dagtid

Bygging av fundament for ei midlertidig bru over Lågen gjør at E6 må stenges fra 14. til 30. mars.

Arbeidet med midlertidig bru i rute

Arbeidet med fundamentene går etter planen. I midten av mars starter monteringa av den midlertidige brua på Tretten.

Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Arbeid i gang på 4 av 5 brufundament

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Midlertidig bru på Tretten ferdig planlagt

Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida skal støpes i betong. 

Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Søker om lov til å arbeide i Lågen

Statsforvalteren og NVE må gi tillatelse til arbeid som trengs for å lage fundament til ei midlertidig bru på Tretten.

Skal rydde bort vrakrester langs Lågen

Fylkeskommunen skal bruke drone for å kartlegge hvor det har samlet seg trevirke og andre deler av Tretten bru.

Midlertidig bru før jul

Fylkesutvalget vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten så raskt som mulig, helst før jul.

Stort behov for midlertidig bru på Tretten

Fylkeskommunen er i gang med å planlegge ei midlertidig bru over Lågen for biler og fotgjengere på Tretten.