Fv. 254 Tretten bru

Fylkeskommunen planlegger ny, permanent bru over Lågen og E6 til erstatning for den som falt ned den 15. august 2022. 

Inntil den nye brua blir bygget, går trafikken på den midlertidige brua som ble åpnet den 30. juni 2023.

Jobber med mulighetsstudie

Hvor den nye, permanente brua skal ligge og hvordan den skal se ut, vil bli avklart gjennom en reguleringsplan, som er en detaljert plan. 

Fylkeskommunen har vurdert ulike løsninger i en mulighetsstudie. Den anbefaler at ei ny bru bør plasseres omtrent der den gamle lå, ved siden av den midlertidige brua. Dermed kan den midlertidige brua, som kan stå i inntil 10 år, brukes i byggetida.

Når Norges vassdrags- og energidirektorat, Statsforvalteren i Innlandet, Statens vegvesen, Nye Veier AS og Øyer kommune har gitt innspill til mulighetsstudien til fylkeskommunen, blir saken politisk behandlet i fylkeskommunen.

Store utgifter

Fylkeskommunen regner med at utgiftene til å rydde opp etter brukollapsen, bygge og leie ei midlertidig bru i inntil 10 år og bygge ei permanent bru vil bli på om lag 420 millioner kroner. 

Innlandet fylkeskommune forventer at staten dekker alle kostnadene som fylkeskommunen får i forbindelse med brukollapsen. 

Les mer om Tretten bru i disse nyhetssakene:

Staten må ta det fulle ansvaret for Tretten bru

Innlandet fylkeskommune forventer at staten tar alle kostnader knyttet til Tretten bru.

Nå er brua på Tretten åpen

Første bil over den midlertidige brua  var lastebilen som ble stående fast på brua som falt ned i 2022.

Ny bruforbindelse på Tretten fra 30. juni

Fredag 30. juni klokka 10 ble den midlertidige brua over Lågen og E6 på Tretten åpnet for biltrafikk.

Anbefaler permanent bru der 2012-brua lå

Rapporten om hvor ei ny, permanent bru på Tretten bør ligge er levert til samferdselsutvalget.  

Nå kan folk gå og sykle på midlertidig bru

Fredag 23. juni åpnet gang- og sykkeldelen av den midlertidige brua på Tretten. 

Skal heise siste del av midlertidig bru på Tretten

E6 må stenges i nesten to uker fra 30. mai mens bruelementene over E6 monteres.

Gjør tiltak for fugl og fisk på Tretten

Fylkeskommunen har «reparert» elvebunnen som ble endret på grunn av brukollaps og anleggsarbeid i Lågen.

Hvor skal den nye brua på Tretten gå?

Dette var temaet da fylkeskommunen møtte rundt 30 representanter for næringslivet på Tretten den 13. april.

E6 stengt igjen ved Tretten

Arbeidet med ei midlertidig bru på fylkesveg 254 påvirker trafikken på E6. Nå er E6 stengt hele døgnet.

Bruarbeid stenger E6 forbi Tretten på dagtid

Bygging av fundament for ei midlertidig bru over Lågen gjør at E6 må stenges fra 14. til 30. mars.

Arbeidet med midlertidig bru i rute

Arbeidet med fundamentene går etter planen. I midten av mars starter monteringa av den midlertidige brua på Tretten.

Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Arbeid i gang på 4 av 5 brufundament

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Midlertidig bru på Tretten ferdig planlagt

Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida skal støpes i betong. 

Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Søker om lov til å arbeide i Lågen

Statsforvalteren og NVE må gi tillatelse til arbeid som trengs for å lage fundament til ei midlertidig bru på Tretten.

Fakta om Tretten bru

Tretten bru åpnet for trafikk i 2012 og ligger på fylkesveg 254.