Fv. 254 Tretten bru

Fylkeskommunen jobber med en ny bruforbindelse på Tretten etter at brua over Lågen og E6 falt ned den 15. august 2022. Prosjektet omfatter ei midlertidig og ei permanent bru.

Arbeidet med å bygge ei midlertidig bru på fylkesveg 254 kan i beste fall starte ved årsskiftet 2022/2023. Dette skyldes blant annet at brua må ha fundament, som det tar tid å planlegge og bygge.

Bygginga er avhengig av tillatelser fra flere myndigheter.

Må søke om å få bygge

Fylkeskommunen har søkt og fått tillatelser fra Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge ei midlertidig bru over Trettenstryka. Tillatelsene er gitt på visse vilkår.

Alle typer anleggsarbeid i elva og på land kan påvirke naturen og dyrelivet negativt. Området ligger i et naturreservat og fungerer som matstasjon for mange fuglearter. Ørreten har også viktige gyteplasser i Lågen.

Hensynet til flom

Vannstanden i Lågen virker inn på arbeidet med å bygge bruene. Fyllinger kan ikke demme opp elva slik at det oppstår flomskader i forbindelse med bygginga.

Samtidig må arbeidet tilpasses periodene da vannstanden i Lågen er høy. Dette krever planlegging.

Økonomi

Fylkesutvalget har vedtatt å bygge både midlertidig bru og permanent bru på Tretten. Begge prosjektene må finansieres. Kostnadene ved opprydding etter brua som falt ned, er også med i regnskapet.

Grunnarbeid, prosjektering og leie av ei midlertidig bru vil trolig koste ca. 50 millioner kroner pluss mva. Ei ny permanent bru er vanskelig å regne på før den er planlagt, men ca. 200 millioner kroner pluss mva. er en realistisk kostnad.

Arbeidet med å rydde opp etter brukollapsen er beregnet til å koste ca. 50 millioner kroner.

Les mer om Tretten bru i disse nyhetssakene:

Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Arbeid i gang på 4 av 5 brufundament

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Midlertidig bru på Tretten ferdig planlagt

Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida skal støpes i betong. 

Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Søker om lov til å arbeide i Lågen

Statsforvalteren og NVE må gi tillatelse til arbeid som trengs for å lage fundament til ei midlertidig bru på Tretten.

Skal rydde bort vrakrester langs Lågen

Fylkeskommunen skal bruke drone for å kartlegge hvor det har samlet seg trevirke og andre deler av Tretten bru.

Midlertidig bru før jul

Fylkesutvalget vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten så raskt som mulig, helst før jul.

Stort behov for midlertidig bru på Tretten

Fylkeskommunen er i gang med å planlegge ei midlertidig bru over Lågen for biler og fotgjengere på Tretten.

Fakta om Tretten bru

Tretten bru åpnet for trafikk i 2012 og ligger på fylkesveg 254. 

Håper å ha ryddet E6 til helga

De som river den ødelagte Tretten bru håper å ha kommet så langt at Statens vegvesen kan åpne E6 igjen før helga.

Arbeidene med å rive Tretten bru i gang

I 14-tiden onsdag startet arbeidet med å rive Tretten bru i Øyer kommune.

Brukollapsen på Tretten skal granskes

Vegvesenet og fylkeskommunen iverksetter ekstern gransking av brukollapsen på fylkesveg 254 i Øyer.

Til toppen