Fv. 254 Tretten bru

Fylkeskommunen planlegger ny, permanent bru over Lågen og E6 til erstatning for den som falt ned den 15. august 2022. 

Inntil den nye brua blir bygget, går trafikken på ei midlertidig bru, som ble åpnet den 30. juni 2023. Den kan brukes i inntil ti år.

Der den gamle brua lå

Nøyaktig hvor den nye, permanente brua skal ligge og hvordan den skal se ut, vil bli avklart gjennom en reguleringsplan, som er en detaljert plan. 

Mulighetsstudien som fylkeskommunen gjennomførte, anbefalte at ei ny bru bør plasseres omtrent der den gamle lå, ved siden av den midlertidige brua. Dette gikk fylkestinget inn for, da de behandlet saken den 21.02.2024. 

Fylkeskommunen er nå i gang med et teknisk skisseprosjekt, som blant annet ser på ulike brutyper. 

Store utgifter

Fylkeskommunen regner med at utgiftene til å rydde opp etter brukollapsen, bygge og leie ei midlertidig bru i inntil 10 år og bygge ei permanent bru, vil bli på om lag 420 millioner kroner. 

På bakgrunn av funn som Statens havarikommisjon har gjort i sin gransking av brukollapsen og det som har kommet fram i Statens vegvesen sin egen undersøkelse av ulykka, vil staten dekke kostnadene som fylkeskommunen får i forbindelse med brukollapsen. 

Kontaktperson

Prosjektleder Knut Bergum i Innlandet fylkeskommune:

Les mer om Tretten bru i disse nyhetssakene:

Nye Tretten bru bør bygges nær dagens bru

Fylkestinget støtter plasseringa som mulighetsstudien foreslår. 

- Godt å bli hørt i en krevende sak

Fylkesordfører Thomas Breen er svært fornøyd med at Regjeringen vil dekke kostnadene etter at Tretten bru kollapset i 2022.

Staten må ta det fulle ansvaret for Tretten bru

Innlandet fylkeskommune forventer at staten tar alle kostnader knyttet til Tretten bru.

Nå er brua på Tretten åpen

Første bil over den midlertidige brua  var lastebilen som ble stående fast på brua som falt ned i 2022.

Ny bruforbindelse på Tretten fra 30. juni

Fredag 30. juni klokka 10 ble den midlertidige brua over Lågen og E6 på Tretten åpnet for biltrafikk.

Anbefaler permanent bru der 2012-brua lå

Rapporten om hvor ei ny, permanent bru på Tretten bør ligge er levert til samferdselsutvalget.  

Nå kan folk gå og sykle på midlertidig bru

Fredag 23. juni åpnet gang- og sykkeldelen av den midlertidige brua på Tretten. 

Skal heise siste del av midlertidig bru på Tretten

E6 må stenges i nesten to uker fra 30. mai mens bruelementene over E6 monteres.

Gjør tiltak for fugl og fisk på Tretten

Fylkeskommunen har «reparert» elvebunnen som ble endret på grunn av brukollaps og anleggsarbeid i Lågen.

Hvor skal den nye brua på Tretten gå?

Dette var temaet da fylkeskommunen møtte rundt 30 representanter for næringslivet på Tretten 13. april 2023.

Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Midlertidig bru på Tretten ferdig planlagt

Nå er løsningen for brufundamentene ferdig planlagt. Et nytt, stort fundament i elva på østsida skal støpes i betong. 

Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Søker om lov til å arbeide i Lågen

Statsforvalteren og NVE må gi tillatelse til arbeid som trengs for å lage fundament til ei midlertidig bru på Tretten.

Fakta om Tretten bru

Tretten bru åpnet for trafikk i 2012 og ligger på fylkesveg 254.