Fv. 2388 Prost Bloms gate i Gjøvik

Fylkeskommunen skal bygge sykkelveg med fortau langs 1 km av Prost Bloms gate i Gjøvik. Bygginga starter trolig senhøsten 2023.

Prost Bloms gate går gjennom tett befolkede boligområder som ligger nordvest for bykjernen i Gjøvik. Gata er en del av fylkesveg 2388, som er en viktig tilførselsveg til Gjøvik sentrum for biltrafikk fra Vardal og nabokommunene i vest.

Trafikken på strekningen varierer mellom 4300 og 4500 kjøretøy pr. døgn målt i gjennomsnitt gjennom et år. Det er i dag fortau langs halve strekningen mens resten av gata helt mangler tilbud til gående og syklende.

Sykkelveg med fortau

Strekningen som skal bygges ut ligger mellom krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen i Parksvingen og krysset med Ludvig Skattums gate/Hunnsvegen ved Gjøvik stadion.

Fylkeskommunen skal bygge sykkelveg med fortau på nordsida av vegen langs hele strekningen. Syklister på veg opp stigningen fra sentrum får eget felt, mens syklistene som skal nedover mot sentrum må sykle i kjørebanen.

Etter ombygginga skal fylkesvegen fortsatt ha biltrafikk i begge retninger og være tilrettelagt for buss.

Kart over reguleringsområde for Prost Bloms gate Gjøvik - Klikk for stort bildeKart over reguleringsområde for Prost Bloms gate Gjøvik InnlandsGis

Samarbeid med kommunen

Gjøvik kommune samkjører sitt arbeid med å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i området med trafikksikkerhetstiltakene. Dermed slipper beboere og trafikanter å få to perioder med gravearbeid i Prost Bloms gate.

Totalkostnaden er beregnet til ca. 72 millioner kroner inkludert nytt vann- og avløpssystem. Prosjektet finansieres av fylkeskommunen og Gjøvik kommune. Fylkeskommunen har satt av ca. 40 millioner kroner til sin del av prosjektet.

Lang planprosess

Planlegginga av prosjektet begynte i regi av Statens vegvesen i 2019 og ble overtatt av Innlandet fylkeskommune i 2020. Det er krevende å planlegge vegprosjekt i bygater med mye trafikk og mange eiendommer.

Vegen går til dels i bratt terreng og berører mange eiendommer. Dette medfører ekstra kostnader til grunnerverv, murer og omlegging av avkjørsler. På en del av strekningen må vegbredden utvides for å få plass til sykkelveg og fortau.

Gjøvik kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Prost Bloms gate den 25. november 2021.

Plandokumenter

Til toppen