Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Næringsutvikling

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. Søknadsfrist er 15. april 2021.

FORREGION skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Det er løpende søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt.

Fylkestinget vedtok i april 2021 å opprette støtteordninga Grønn framtid Innlandet. Denne vil bli søkbar på slutten av året. Det blir ikke flere søknadsomganger for Grønn framtid Oppland.

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter.

Formålet med støtteordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. Søknadsfrist er 15 april 2021. Vi anmoder om at søknaden er så kort og poengtert som mulig.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober 2021.

Til toppen