Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Søknadsfrist høst/vinter. Sjekk med din kommune for eksakt dato.

Forvaltningen av tilskuddsordningen for kulturarenaer skal følge de nasjonale retningslinjene fra kulturdepartementet. Innlandet fylkeskommune har ikke vedtatt egne retningslinjer for ordningen ennå.

Departementets retningslinjer for desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

Prioritering av innkomne søknader vil bli knyttet opp mot det regionale planverket og gjeldende kulturstrategier. Den årlige tildelingen av tilskudd til kulturarenaer vedtas av hovedutvalget for kultur.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Tilskudd gis kun til allmennyttige anlegg, dvs. at det ikke gis til kommersielle aktører. For aksjeselskap må vedtektene godkjennes og det må fremkomme at det er et allmennyttig, ikke-kommersielt selskap.

Saksgang: Søknad om tilskudd fremmes gjennom den kommunen der kulturbygget/ kulturarenaen ligger/skal ligge. Kommunen skal påse at søknaden fyller formelle krav og avgi uttalelse, herunder til behovsvurderingen. I kommuner der det er flere søknader, skal kommunen gjøre et politisk vedtak om prioritering. Den enkelte kommune fastsetter selv frist for innsending av søknader til kommunen.

Frist for oversending av godkjente søknader til fylkeskommunen i 2021 er 1. april.

Elektronisk søknadskjemaAnleggsregisteret.no

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 1. Behovsurdering, opplysninger om bruk/aktiviteter og om søkeren
 2. Tegninger av bygget på forprosjektnivå med tilhørende beskrivelse av prosjektet. Rammetillatelse fra kommunen skal også vedlegges.
 3. Detaljert kostnadsoverslag på forprosjektnivå
 4. Fremdriftsplan
 5. Plan for drift og bruk av bygget/arenaen, herunder opplysninger om funksjon og type aktiviteter samt rom- og funksjonsprogram
 6. Vedtekter/utleieregler
 7. Dokumentert plan for fullfinansiering som bekrefter/inneholder:
 • Egenkapital skal dokumenteres med utskrift fra opprettede anleggskontoen.
 • Kommunalt tilskudd skal være bekreftet ved utskrift av vedtak.
 • Andre offentlige  eller private tilskudd skal dokumenteres.
 • Gaver/rabatter skal bekreftes ved gavebrev og/eller skriftlig tilsagn fra bedrifter som gir rabatt på kjøp av varer og lignende.
 • Dugnadsarbeid skal fremgå i en egen dugnadsoversikt utarbeidet med utgangspunkt i de arbeider som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. Verdien av dugnadsarbeidet beregnes av kvalifisert fagperson (f.eks. kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller firma). Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad.
 • Lån skal dokumenteres med lånetilsagn fra bank eller lignende.

Søknader som ikke innfrir alle kravene blir ikke saksbehandlet.

Politisk behandling i Hovedutvalg for kultur blir trolig i møte 2. juni 2021.

Det blir utarbeidet egne retningslinjer for Innlandet fylkeskommune innen 2022.

Til toppen