Regional plan for samfunnstryggleik

 1. Om regional plan for samfunnstryggleik (2023–2035)
 2. Del 1 Bakgrunnen for og mål med planen
  1. 1.1 Kva er ein regional plan?
  2. 1.2 Kvifor ein regional plan for samfunnstryggleik?
   1. 1.2.1 Regional plan samfunnstryggleik bygger på fleire dokument
   2. 1.2.2 To nasjonale utgreiingar
  3. 1.3 Eit oppdatert risiko- og sårbarheitsbilete for fylket ligg til grunn
  4. 1.4 Mål for arbeidet med samfunnstryggleik i Innlandet
  5. 1.5 FN sine berekraftsmål
 3. Del 2 Kva er samfunnstryggleik og beredskap?
  1. 2.1 Heilskapeleg og systematisk arbeid med samfunnstryggleik
  2. 2.2 Arbeidet med samfunnstryggleik må bli sett som ei kjede
  3. 2.3 Samfunnet sine kritiske funksjonar
  4. 2.4 Totalforsvaret
  5. 2.5 Kven har ansvaret for kva? Aktørskildring
  6. 2.6 Tilgjengelege ressursar i Innlandet
 4. Del 3 Kva kan ramme oss i Innlandet?
  1. 3.1 Det regionale risikobiletet - eit samandrag
  2. 3.2 Naturfare og klimaendringar
   1. 3.2.1 Innlandet er ikkje skåna for naturfarar
   2. 3.2.2 Klimaendring gir hendingar på nye stader og andre tider av året (klimarisikoen aukar)
   3. 3.2.3. Vi må ta i bruk eksisterande og framskaffe ny kunnskap
  3. 3.3 Matproduksjon og sjølvforsyning
   1. 3.3.1 Innlandet er Noreg sitt matkammer
   2. 3.3.2 Produksjons- og forsyningskjeda for mat er kompleks
   3. 3.3.3 Vi må ta vare på matjorda
   4. 3.3.4 Vi må utnytte areala, tilpasse oss eit klima i endring og ta vare på produsentane
  4. 3.4 Allmennfarleg smittsam sjukdom og smittevern
   1. 3.4.1 Utbrot av allmennfarlege smittsame sjukdommar i Innlandet
   2. 3.4.2 Heilskapeleg arbeid med smittevern i Innlandet
   3. 3.4.3 Kva lærte Innlandet av koronahandteringa?
   4. 3.4.4 Redusert og meir rett bruk av antibiotika
   5. 3.4.5 Kva er dei største truslane i Innlandet?
   6. 3.4.6 Innlandet har sterke fagmiljø
  5. 3.5 Digital infrastruktur og kraftforsyning
   1. 3.5.1. Breiband med høg fart i heile Innlandet
   2. 3.5.2. Samfunnet er avhengig av ei sikker kraftforsyning
  6. 3.6 Cyber- og informasjonstryggleik
   1. 3.6.1 Cyberangrep mot Noreg betyr cyberangrep mot Innlandet
   2. 3.6.2 Tilstrekkeleg kompetanse er avgjerande
   3. 3.6.3 Innlandet har sterke kompetansemiljø
  7. 3.7 Drikkevatn og avløp
   1. 3.7.1 Halvparten av oss får drikkevatn frå grunnvatn
   2. 3.7.2 Vi må sikre drikkevasskjeldene og sørge for reservevatn
   3. 3.7.3 Leidningsnettet er omfattande og har varierande kvalitet
   4. 3.7.4 Vi har mange små reinseanlegg i Innlandet
   5. 3.7.5 Slam som ressurs
  8. 3.8 Transport på veg og bane
   1. 3.8.1 Infrastrukturen er utsett for naturfare og klimaendringar
   2. 3.8.2 Vidare utbygging av infrastruktur er viktig
   3. 3.8.3 Meir godstransport på bane
  9. 3.9 Reiseliv og deltidsinnbyggarar
   1. 3.9.1 Innlandet har flest hytter i landet og er eit viktig reiselivsfylke
   2. 3.9.2 Det kan bli meir krevjande å tilby tenester og tryggleik til deltidsinnbyggarane
   3. 3.9.3 Innlandet har viktige kompetansemiljø
  10. 3.10 Forsvaret og sivilt-militært samarbeid
   1. 3.10.1 Innlandet er eit forsvarsfylke
   2. 3.10.2 Samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i Innlandet
   3. 3.10.3 Vi bør vidareføre og auke samarbeidet i Innlandet
  11. 3.11 Meir informasjon om den einskilde kommune
 5. Del 4 Korleis skal vi møte utfordringane?
  1. 4.1 Strategiar for å nå måla
  2. 4.2 Korleis følger vi opp planen?
  3. 4.3 Tiltak
 6. Vedlegg

Del 2 Kva er samfunnstryggleik og beredskap?

Illustrasjonen syner ein bil som kjem køyrande og ein person som set seg på ein benk og snakkar i telefonen. - Klikk for stort bilde

I denne delen finn du ein introduksjon til fagområdet, omtale av nasjonale prinsipp for arbeid med samfunnstryggleik og ei omtale av aktørane med ansvar og roller. 

2.1 Heilskapeleg og systematisk arbeid med samfunnstryggleik

Noreg er eit velorganisert land og samfunn. Samfunnstryggleik blir ivareteke i mange ledd, på tvers av organisasjonar og forvaltningsnivå. Sektoransvaret er gjeldande og står sterkt.

Det er få alvorlege hendingar som berre har konsekvensar i ein sektor. Samarbeid, samhandling, informasjon og kommunikasjon på tvers er avgjerande for å ivareta samfunnstryggleiken. Tillit mellom aktørane og til myndigheitene er nødvendig. 

 

Tillit skapes ikke av enkeltpersoner, politikere eller institusjoner alene. Det skapes av oss alle – i fellesskap. 

HKH Prinsesse Ingrid Aleksandra, juni 2022.  

2.2 Arbeidet med samfunnstryggleik må bli sett som ei kjede

Samfunnstryggleik i ei usikker verd (Stortingsmelding 5, 2020-2021), skildrar arbeidet med samfunnstryggleik som ei kjede:  

I alle ledd av kjeda er kunnskapsoppbygging og tilpassing til endringar, i risiko- og sårbarheitsbiletet ein integrert del av arbeidet. 

Figur 2.1 Arbeid med samfunnstryggleik som ei kjede (Meld. St. 5, 2020-2021). Denne planen har eit førebyggande perspektiv og omhandlar førebygging, læring og kunnskap. - Klikk for stort bildeFigur 2.1 Arbeid med samfunnstryggleik som ei kjede (Meld. St. 5, 2020-2021). Denne planen har eit førebyggande perspektiv og omhandlar førebygging, læring og kunnskap.

Prinsipp for arbeidet med samfunnstryggleik i Noreg 

Det er fire grunnleggande prinsipp for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap. Desse prinsippa gjeld òg for risiko- og krisekommunikasjon (krise er ei hending som har eit potensial til å true viktige verdiar og svekke ei verksemd si evne til å utføre sin samfunnsfunksjon (NOU 2000: Eit sårbart samfunn).

Krisespekteret inneheld uønska hendingar frå ein fredssituasjon, via tryggleikspolitisk krise til væpna konflikt. 

(Kjelde: dsb.no)

2.3 Samfunnet sine kritiske funksjonar

Funksjonar som er nødvendige for å ivareta befolkninga og samfunnet sine grunnleggande behov, som mat, vatn, varme og tryggleik, blir definert som samfunnet sine kritiske funksjonar. 

14 tenester er definert som kritiske

I rapporten til DSB «Samfunnets kritiske funksjoner» frå 2016 finn vi 14 tenester som befolkning og samfunnet sine grunnleggande behov er avhengig av. Dette er til dømes betalingsløysingar, straumforsyning, tilgang på mat og drikkevatn, EKOM og varslingssystem. 

Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) peikar i den årlege risikovurderinga si, på samfunnet sin auka avhengigheit og sårbarheit i forsyningssystem. Dette gjer at verdien av desse funksjonane veks parallelt.

I ein mangelsituasjon, enten feilretting eller manglande innsatsfaktorar, vil ein prioritere tilgang og ressursar på bakgrunn av samfunnsfunksjon. Det er difor viktig å ha kartlagt eigne funksjonar og kva desse er avhengige av. Desse funksjonane blir definert som samfunnskritiske (KIKS) og blir lagt til grunn  for risikovurderingar og planlegging av beredskapsressursane. 

Samfunnskritisk personell

Personell som arbeidar innan samfunnskritiske funksjonar eller infrastrukturar bør sikre at dei samstundes ikkje er planlagde inn i andre tenester, som til dømes Heimevern eller frivillige ressursar som Røde kors eller Norsk folkehjelp.

Funksjonane blir delt inn i tre ulike kategoriar: styringsevne og suverenitet, befolkninga sin tryggleik og samfunnet sin funksjonalitet. Det pågår per 2023 arbeid med revidering av funksjonane i regi av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Figur 2.2 syner samfunnet sine kritiske funksjonar. Desse er delt inn istyringsevne og suverenitet, tryggleiken til befolkninga og funksjonaliteten til samfunnet. - Klikk for stort bildeFigur 2.2 Samfunnet sine kritiske funksjonar (DSB, 2017)

Du kan lese meir om samfunnet sine kritiske funksjonar her. 

FylkesROS (2022-2026)

2.4 Totalforsvaret

Totalforsvaret er ei felles nemning for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Noreg. Begrepet inneber gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å førebygge, planlegge for, og handtere kriser i fred, tryggleikspolitiske kriser, væpna konflikt og krig.  

Ansvarsfordeling 

Vi har ei arbeidsdeling med solide, både politiske og konstitusjonelle røter, for kva som er sivilt og militært ansvar i Noreg: 

 • Regjeringa har det øvste ansvaret for å ivareta samfunnstryggleiken og statstryggleiken. 
 • Sivile myndigheiter og aktører har ansvaret for å ivareta samfunnstryggleiken. 
 • Forsvaret har som primæroppgave å hevde Norge sin suverenitet og norske suverene rettar, i tillegg til å forsvare landet mot ytre angrep som innebær å ivareta statstryggleiken. 

Gjensidig støtte 

Sivil og militær beredskap og krisehandtering er gjensidig avhengig av kvarandre, og eit kontinuerleg samarbeid er nødvendig. Sivilt-militært samarbeid er òg viktig for å utnytte samfunnet sine samla ressursar best mogeleg og slik bidra til ein god samfunnsøkonomi.  

Som medlem i NATO er Noreg pålagt å dekke sju grunnleggande føresetnader for sivil beredskap. Desse ligg til grunn for vidare planlegging og dimensjonering, mellom anna handtering ved massetilstrøyming av personar på flukt og evne til å handtere situasjonar med masseskadde. Dette må bli sett i samanheng med eksisterande system og lovverk, til dømes mottak og busetting av flyktningar frå Ukraina i 2022/23 der ei rekke krav vart tilpassa situasjonen. 

Meir informasjon finn du på NATO sine sider. 

Du kan lese meir om totalforsvaret i rapporten Støtte og samarbeid, en beskrivelse av totalforsvaret i dag (Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, 2018). 

To nasjonale utgreiingar som omhandlar dette området er omtala i kapittel 1.2.2. 

2.5 Kven har ansvaret for kva? Aktørskildring

 

2.6 Tilgjengelege ressursar i Innlandet

Ei rekke større hendingar har vist oss korleis ressursane utover dei ordinære kan spele ei viktig rolle i handteringa. Kjennskap til og oversikt over dei ulike ressursane er sentralt for kommunane. Ved større hendingar må ein rekne med at ressursar må bli prioritert mellom hendingar og stader.

Fylkesberedskapsrådet vil ha ei strategisk sentral rolle i dette. Det er òg viktig å ha oversikt over eventuelle dobbeltdisponeringar av ressursar, eksempel på dette er til dømes at lokal brannsjef eller kommunelege òg er frivillig i Røde Kors. 

Figur 2.3 syner døme på aktørar som kan bistå inn i handteringa av ei hending. Den syner aktørar som i større eller mindre grad er organisert og som i større eller mindre grad har relevant kompetanse. Aktørane er til dømes idrettslag, naboar, nødetatar og helsepersonell. - Klikk for stort bildeFigur 2.3 Døme på aktørar inn i handteringa av ei hending. Nasjonalt kompetansesenter fjellredning/Erlend Aarsæther.

Beredskapsaktørane i Innlandet er omtala i eit eige kapittel i FylkesROS. Her ligg oversikt over ansvar og lovheimlar. Du kan sjå denne oversikta i FylkesROS for Innlandet 2022.