Den kulturelle spaserstokken

Fra 2015 er midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

2,3 millioner til fordeling i 2022Klikk for stort bilde

Innlandet fylkeskommune viderefører ordningen med tildeling av DKSS-midler. 

2 362 000 kroner er satt av til fordeling til kommunene for 2022.

Midlene fordeles mellom kommunene basert på antall personer over 70 år. Ingen kommuner mottar mindre enn 20 000 kroner i tilskudd.

Formål

Den kulturelle spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Hvem kan få midler?

Alle kommuner i Innlandet fylkeskommune som har rapportert fra fjorårets midler, vil motta midler til Den kulturelle spaserstokken.

Hva skal midlene brukes til?

Midlene skal hovedsakelig gå til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, og gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger, eller tiltak som allerede er sikret finansiering.

Midlene skal brukes til kulturtiltak som direkte kommer de eldre til gode.

Hva kan midlene ikke brukes til?

Midlene skal ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Rutiner for utbetaling og rapportering av midler

Tildeling av midlene vil skje i første kvartal.

Fylkeskommunen skal kontrollere at midlene blir brukt i tråd med retningslinjene. Kommunene må rapportere årlig til fylkeskommunen for bruken av midlene. Et kortfattet regnskap skal ligge ved rapporten. Disse rapportene danner grunnlag for kvalitetskontrollen, og for videre utbetaling av midler i denne tilskuddsordningen.

Rapport for bruk av midlene sendes til fylkeskommunen innen 1. mai året etter:

Rapporteringsskjema DKSS (DOCX, 57 kB)

Kommuner som ikke sender inn rapporteringsskjema, vil ikke være med på neste års tildeling.

Til toppen