Den kulturelle spaserstokken

Midlene til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene. 

2,3 millioner til fordeling i 2023

Innlandet fylkeskommune viderefører ordningen med tildeling av DKSS-midler. 

Midlene blir først fordelt med et fast tilskudd på kr 20 000 per kommune, og deretter en fordeling av restbeløpet etter antall innbyggere i kommunen på 70 år og over. 

Formål

Den kulturelle spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Hvem kan få midler?

Alle kommuner i Innlandet fylkeskommune som har rapportert fra fjorårets midler, vil motta midler til Den kulturelle spaserstokken.

Hva skal midlene brukes til?

Midlene skal hovedsakelig gå til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, og gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger, eller tiltak som allerede er sikret finansiering.

Midlene skal brukes til kulturtiltak som direkte kommer de eldre til gode.

Hva kan midlene ikke brukes til?

Midlene skal ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Rutiner for utbetaling og rapportering av midler

Tildeling av midlene vil skje i første kvartal.

Fylkeskommunen skal kontrollere at midlene blir brukt i tråd med retningslinjene. Kommunene skal årlig rapportere til fylkeskommunen for bruken av midlene. Fra og med rapportering for 2022 skal også kommunene rapportere om fylkeskommunale midler som er blitt overført til fond.

Et kortfattet regnskap skal ligge ved rapporten. Disse rapportene danner grunnlag for kvalitetskontrollen, og for videre utbetaling av midler i denne tilskuddsordningen. 

Rapport for bruk av midlene sendes til fylkeskommunen innen 1. mai året etter:

Rapporteringsskjema DKSS (DOCX, 62 kB)

Nye retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken

Retningslinjer DKSS (PDF, 148 kB)

Kommuner som ikke sender inn rapporteringsskjema, vil ikke være med på neste års tildeling.