Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Søknadsfristen er 1. november.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Søknadsskjema

Tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema på regionalforvaltning.no. Som søker må du registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen.

Du kan gå ut og inn av søknadsskjemaet så lenge du lagrer underveis.

Gå til regionalforvaltning.no

Formål

Støtteordningen for kunstnerresidenser skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hva er en kunstnerresidens?

Kunstnerresidenser omtales også som gjestekunstneropphold eller som Artist in Residence (AiR). Det finnes mange ulike former for residensordninger. Kunstner-residensene er gjerne en bolig, eller et sted, der tilreisende kunstnere bor og arbeider i en kort eller lengre periode.

Ved noen residenser driver gjestekunstneren eget arbeid og research, mens andre residenser forutsetter kunstnerisk utveksling i form av samarbeid, presentasjoner og/eller utstilling/ konsert el.

Residensene skal gi tid til refleksjon, forskning og produksjon og mulighet til å utforske egen praksis i et annet samfunn eller miljø, møte nye mennesker, bruke nye materialer og oppleve livet på et nytt sted. Mange av residensene i Innlandet har nærhet til naturen som et viktig aspekt ved residensaktivitetene.

For Innlandet fylkeskommune er det spesielt viktig at ordningen bidrar til at kunstnerskapet til den som disponerer stedet skal utvikles gjennom de møter, samtaler, samarbeidsprosjekt og aktiviteter som foregår i forbindelse med residensoppholdene.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av sin virksomhet kan søke om tilskudd til kunstnerresidens.
 • Søker skal være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet.
 • Residensene kan gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november. Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Hva kan støttes?

Det kan søkes om midler til tilrettelegging og gjennomføring av kunstnerresidenser i Innlandet. Støtten er ettårig.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av konsept og organisering for residensen
 • Kriterier for valg av gjestende kunstnere
 • Synliggjøre hvordan kunstneroppholdene får betydning for vertskapets kunstnerskap
 • Synliggjøre hvordan kunstneroppholdet får betydning for lokalsamfunnet og regionen
 • Budsjett med finansieringsplan og søknadssum, inkludert synliggjøring av egeninnsats

Det kan om ønskelig legges ved vedlegg.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

 • residensens aktivitetsmengde og omfang
 • vektlegging av kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet
 • organisering, gjennomføringsevne og ressurs- og kapasitetsutnyttelse
 • rekruttering og valg av gjestekunstnere.
 • residensens utadrettede aktivitet i lokalsamfunnet og regionale betydning.
 • residensens betydning for vertskapets kunstnerskap og utvikling.

Det vil bli tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i residensenes kulturuttrykk.

Avgrensninger

 • Det kan ikke søkes om støtte til fysiske investeringer eller vedlikehold av bygningsmasse.
 • Det gis ikke støtte til lønn, honorar eller dekning av tapt arbeidsfortjeneste til residenseier. Egen arbeidstid skal føres som egeninnsats i budsjettet og regnskap.
 • Støtte gjennom denne ordningen kan gå til kunst- og kulturprosjekter som er en del av residensordningen.
 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke driften av kunstnerresidenser.

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Kunstnerresidensene i Innlandet

Se beskrivelse av kunstnerresidensene på Kulturnett Innlandet

Tildelinger til kunstnerresidenser