Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Søknadsskjema

Tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema på regionalforvaltning.no.

Som søker må du registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå ut og inn av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis.

Gå til regionalforvaltning.no

Formål

Støtteordningen for kunstnerresidenser skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av virksomheten sin.

Kunstnerresidensen kan gjerne gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner. Det er et krav at aktiviteten skal ha betydning for regionen utover den enkelte kunstners virke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.
Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Hva kan støttes?

Det kan søkes om støtte til faktiske kostnader i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av kunstnerresidenser i Innlandet. Støtten er ettårig. 

Krav til søknaden

Søknaden skal beskrive konsept og organisering for residensen, kriterier for valg av gjestende kunstnere, samt synliggjøring av hvordan kunstneroppholdet får betydning for regionen.  

Det kan om ønskelig legges ved vedlegg.  

Søknadsbehandling

Søknadene vil bli vurdert ut fra residensens vektlegging av kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og ressurs- og kapasitetsutnyttelse.

Residenser som i tillegg til produksjon innebærer tilbud til publikum vil bli prioritert.

Avgrensninger

Det kan ikke søkes om støtte til investeringer eller vedlikehold av bygningsmasse. Egen arbeidstid føres som egeninnsats i budsjett og regnskap. 

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Kunstnerresidensene i Innlandet

Se beskrivelse av kunstnerresidensene på Kulturnett Innlandet

Tidligere tildelinger til kunstnerresidenser

 

Til toppen