Folkehelseundersøkelse om nærmiljø og livskvalitet 2019

I 2019 gjennomførte Hedmark fylkeskommune en spørreundersøkelse for å få vite mer om hvordan folk har det og hvordan de opplever nærmiljøet sitt i Hedmark.

Hovedrapport:

Regionrapporter:

Kommunerapporter:

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i fylkeskommunens plan- og utviklingsarbeid for å bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel. Resultatene vil også kunne brukes av hver enkelt kommune i Hedmark for få et enda bedre folkehelsearbeid.

Opplysninger fra undersøkelsen kan også brukes videre i forskning og analyser for å følge utviklingen i helse og levekår over tid, og undersøke årsaker til senere sykdom og andre tilstander.

Hedmark fylkeskommune var databehandlingsansvarlig for undersøkelsen, mens Norsk Gallup foretok datainnsamling og utarbeidelse av rapporter på oppdrag fra fylkeskommunen.

Hvordan ble deltakerne valgt ut?

Invitasjonen ble sendt til 32 000 tilfeldig valgte personer over 18 år i Hedmark. Adressene var hentet fra Folkeregistret, koplet med e-post og telefonnummer hos Direktoratet for IKT i forvaltningen (Difi).

Hva ble det spurt om i spørreskjemaet?

Spørsmålene handlet om livskvalitet, trivsel og andre forhold som betyr noe for folkehelsen. Mange av spørsmålene var hentet fra Helsedirektoratets anbefalinger om måling av livskvalitet som ble publisert i august 2018: "Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem". I tillegg ble det brukt spørsmål fra tidligere undersøkelser i Hedmark.

Det var frivillig å delta. På forespørsel kan du få utlevert en kopi av opplysningene dine, og vil eventuelt kunne sende klage på opplysningenes behandling til personvernombudet eller Datatilsynet.