Landbruk

Innlandet er Norges største landbruksregion med 20 % av landets produktive jordbruksareal, 30 % av landets produktive skogareal og 40 % av den årlige avvirkningen av skog.

Landbruket er viktig for Innlandet. Jord- og skogbruket i fylket gir grunnlag for 10 milliarder kroner i årlig verdiskaping. Dette tilsvarer om lag 8 % av samlet verdiskaping i regionen.

Landbruket bidrar til 23 000 arbeidsplasser. Dette er 13 % av samlet sysselsetting.

Innlandet har:

  • komplette verdikjeder innen jord- og skogsektoren – fra råvare til ferdig produkt
  • landbruksutdanning på videregående, fagskole- og høgskolenivå
  • sterke kunnskaps- og fagmiljøer
  • innbyggere og politikere som er opptatt av landbruket
Flere kyr ligger i en eng med mye skog i bakgrunnen - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunens rolle

Vi arbeider for utvikling av landbruket. Samarbeid er nøkkelen til å lykkes med dette. Samarbeidsarenaer gir mulighet for å dele informasjon, bruke ressurser sammen og utvikle ideer. 

Fylkeskommunen:

Partnerskap landbruk

Partnerskap landbruk er en strategi- og utviklingsarena for landbruket i Innlandet. Partnerskapet består av lederne i Innlandet Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Norskog, Glommen Mjøsen Skog, Innovasjon Norge Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune (politisk og administrativt). 

Partnerskapet jobber blant annet med:

  • regionale føringer for investeringsmidlene i landbruket
  • innspill til jordbruksforhandlinger
  • større nasjonale og regionale satsinger innen jord og skog
  • internasjonale samarbeidsprosjekter
  • utforming og innspill til planer og strategier

Rekruttering og kompetanse

Fylkeskommunen jobber med rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Innlandet har tilbud om landbruksutdanning på alle nivå fra videregående skole til høgskoleutdanning. Innlandet fylkeskommune er skoleeier for videregående opplæring, voksenagronomutdanning og Fagskolen i Innlandet.

Dette er utdanningstilbudene:

Videregående opplæring

Fagskoler

Høyere utdanning