Tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbiler

Kommuner, borettslag og overnattingssteder kan søke midler til å etablere ladestasjoner for elbiler. 
Søknadsfristen er 15. februar 2023.

Innlandet fylkeskommune ønsker å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i bilparken i Innlandet. En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres ladestasjoner for elbiler. 

Innlandet fylkeskommune har derfor satt av to million kroner til en tilskuddsordning for etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner i 2023.

Hvem kan søke?

Kommuner, borettslag/boligsameier og overnattingssteder/hoteller kan søke midler.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis tilskudd til etablering av ladestasjoner for elbil.

En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil.

Hvor mye kan du søke om?

Det kan søkes om inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Krav til ladestasjoner som mottar tilskudd

 • Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs. den kan ikke reserveres for enkeltpersoner.
 • Parkeringsplassen skal være reservert for elbil/ladbar hybrid.
 • Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk.
 • Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør.
 • Parkeringsplassen må plasseres hensiktsmessig med tanke på sikkerhet og trafikale forhold.
 • Søker må stå for drift og vedlikehold av stasjonen.
 • Ladestasjonen må bygges med Type 2, Mode 3 kontakt.
 • Informasjon om ladestasjonen legges inn i NOBIL-databasen.
 • Tilskudd må ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjonen.
 • Hvis ladestasjonen ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato kan tilsagnet falle bort uten ytterligere varsel.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier for kommuner

Det er en forutsetning at ladestasjonen etableres i tilknytning til parkeringsplasser som har en sentrumsvirksomhet eller i tilknytning til parkeringsplass for reisende med kollektivtrafikk eller innfartsparkering. Ladestasjonen skal være tilgjengelig for alle.

Tildelingskriterier for borettslag, sameier og overnattingssteder/hotell

Det er en forutsetning at parkeringsplassene er tilgjengelig for alle borettslagets/sameiets beboere og gjester og for alle kunder ved overnattingssted/hotell.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar 2023

Hvordan søker du?

 • Send søknad på e-post til: post@innlandetfylke.no eller per post til:
  Innlandet fylkeskommune
  Klima, miljø og naturmangfold v/Morten Hals
  Postboks 4404 Bedriftssenteret
  2325 Hamar
 • Merk søknaden med saksnummer 2023/4325 og saksbehandler Morten Hals