Spillemidler

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Seksjonen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bistår kommuner og andre spillemiddelsøkere med kompetanse om ordningen og forslag til løsninger. 

Hvordan søke om spillemidler

Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til innhold og prosedyre for spillemiddelsøknader.

Les mer på:

Anleggsregisteret

Søknadsprosedyre

  • Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er planlagt lokalisert.
  • Søknadsfristen varierer fra kommune til kommune, men er om høsten.
  • Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
  • Søknaden sendes inn elektronisk via anleggsregisterets søknadsskjema
  • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
  • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. april.
  • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 10. mai.
  • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløpet og informerer søkerne om resultatet innen 1. juli.

    Søkerne har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene (med unntak av kommuner/fylkeskommuner), kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt.

Les mer på:

Lotteri- og stiftelsestilsynet