Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler til tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven.
 

Formål

Målet for ordninga er å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder som er vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for friluftsliv for allmenheten.

Hvem kan søke?

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Ordningen gjelder kun for områder som er statlig sikret. Sjekk Naturbase.no før du søker.

Søknadsskjema

Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet.

Vi ønsker at søkere kun sender inn én søknad selv om det gjelder flere tiltak.

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Søknadsfrist

1. desember 2023

Hva kan du søke om?

Les mer på søknadsportalen til Miljødirektoratet