Vannforvaltningsplaner

Fylkeskommunen skal sikre at hensynet til vannmiljø blir ivaretatt lokalt og regionalt og bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag

Planen har som mål å bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og flomskader samtidig som vann-, natur- og friluftsverdier ivaretas. Planen peker på tiltak som kan ivareta sikkerheten for liv og helse, infrastruktur, boligområder og næringsområder.