Hvordan forbereder vi barn og unge på framtida?

Innlandet fylkeskommune og Miljørettet helsevern IKS arrangerte en vellykket fagdag 19. oktober. 

Charlotte Lunde holder foredrag på en scene.  - Klikk for stort bildeCharlotte Lunde.

Fagdagen løftet temaene lek, kriminalitetsforebygging, unge og sosiale medier, samt unge og søvn.

Ungdomspolitiker i Vestre Toten kommune, Heidar Bergum Jahr, åpnet dagen.  Jahr løftet blant annet temaene psykisk helse og den viktige rollen foreldre har i å forberede barn og unge på framtida. 

Tilrettelegging og digital infrastruktur

Han snakket også om livskvalitet for ungdom som om å kunne fungere med samfunnet rundt seg, fungere i jobb og ha det godt med seg selv og de rundt seg.  

Jahr hadde viktig budskap om at politiske tiltak for framtida må handle om tilrettelegging av digital infrastruktur, gode læreverk, utstyr, tilpassing og oppfølging, fritidstilbud og møteplasser, samt gode lavterskeltilbud psykisk helsetilbud. 

Den frie leken bør ikke avbrytes av voksne

Lekens betydning for læringsevnen var et av temaene som ble løftet opp på fagdagen. Charlotte Lunde, som er lege, journalist og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, holdt et viktig innlegg om betydning og viktigheten for rom til lek i barns liv. 

Lunde viste hvordan lek er en del av vår natur og sentralt for utviklingen hos både mennesker og dyr. Hun viste hvordan den sosiale leken er viktig for sosial kompetanse med evne til samspill og kommunikasjon med andre. Lek bidrar også til å utvikle motoriske ferdigheter og robusthet. 

Lunde har nylig gitt ut boken lek og læring i et nevroperspektiv sammen med professor Per Brodal. 

Kriminalitetsforebygging

Fredrik Lykken fra politiet snakket om hvordan politiet jobber både forebyggende, men også byggende, og hvor viktig samarbeidet med ulike arenaer hvor barn og unge oppholder seg er for politiets arbeid. 

Lykken snakket også om samfunnsendringene som preget av mer pop up-kriminalitet, kriminalitet over nett og mindre respekt for autoriteter, hva som er viktig for ungdommene og hvor viktig foreldrenes rolle er i det byggende og forebyggende arbeidet. 

Når skal konfliktrådet kobles på?

Atle Ringdalen satte forsamlingen inn i hvilke saker konfliktrådet kan kobles på og hvordan det kan bidra med å forebygge kriminalitet i samfunnet. Konfliktrådet er en statlig og gratis tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med love, og gjennomføre straffereaksjoner for ungdom. 

Unge og sosiale medier

Einar Øverenget, filosof og foredragsholder, snakket engasjert om temaet unge og sosiale medier. Øverenget løftet opp de store spørsmålene rundt hvordan sosiale medier påvirker samfunnene våre, og særlig hverdagen til unge i dag. 

Søvn ert like viktig for god helse som kosthold og trening

Overlege Rania Adel Hameed ved BUP Innlandet, poliklinikk Gjøvik ga nyttig informasjon om søvn og unge. Han snakket om hva som er normal søvn, inndeling av ulike søvnstadier og døgnrytme. Hameed snakket også om forekomsten av søvnproblemer hos barn og unge og hvordan dette kunne utredes og behandles. Hun snakket også om konsekvenser av dårlig søvn og hvordan søvn kunne reguleres.