Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Eksportbedriftene i Innlandet sysselsetter om lag 19 000 arbeidstakere og eksporterer for vel 27 milliarder kroner i året. Over 70 prosent av eksporten går til andre EØS-land. Innlandet har et omfattende engasjement i nordiske, europeiske og internasjonale organisasjoner og nettverk. Et europeisk interesse- og verdifellesskap er grunnlaget for samarbeidet med EUs institusjoner og regioner. Samarbeidet skal bidra til et trygt, fritt, bærekraftig og økonomisk sterkt Europa der land, byer og regioner tar felles ansvar for felles utfordringer. Deltakelse i europeiske programmer og prosjekter bidrar til samfunns- og tjenesteutviklingen lokalt og regionalt. Innlandet har også samarbeid med land utenfor Europa, inkludert Kina og andre framvoksende økonomier og land i Sør.

EØS-avtalen

Norge har en åpen økonomi der eksport utgjør vel 40% av brutto nasjonalprodukt. Vi er dermed avhengige av forutsigbare rammer for internasjonal handel og spesielt av tilgang til det europeiske indre markedet. EØS-avtalen gjør Innlandet til en del av dette markedet med over 530 millioner innbyggere. EØS-avtalen medfører også at lover og reguleringer som er drøftet og vedtatt av EU-institusjonene løpende tas inn i norsk lovverk og forvaltning. EU-politikk gjør seg gjeldende i om lag halvparten av kommunestyre- og fylkestingsakene. Kommunesektoren har derfor sterke legitime interesser i utviklingen av EUs politikk gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk.

Europeisk samarbeid

Mange samfunnsutfordringer er grenseoverskridende og krever felles innsats for å utvikle løsninger. Internasjonalt samarbeid gjennom blant annet Interreg bidrar til tilgang til kompetanse, bedre tilgang til tjenester og større markeder for lokale bedrifter. Regjeringen forutsetter at fylkeskommunene opprettholder kunnskap og innsikt i de mulighetene som norsk deltakelse i EU-programmer gir. Dette gjelder så vel for Innlandets bedrifter, klynger og forskningsmiljøer, som ungdom og studenter som på utveksling får ny kunnskap om verden, språkkunnskaper og nye nettverk og kulturaktører som samarbeider om oppsetninger og produksjoner. Deltakelse i europeiske programmer gir også en god mulighet til å veksle opp egne midler med ekstern finansiering, ut fra erfaring opp mot et 1:10-forhold.

Globale utviklingstrekk

Innlandet påvirkes også av internasjonale utviklingstrekk. En analyse fra ESPON viser at Norge og Innlandet vil bli hardere rammet økonomisk enn resten av Europa, viss utviklingen skulle gå i retning av mindre integrasjon i Europa som følge av sosial uro og endringer i det politiske landskapet. Befolkningen i Schengen-landenes nærområder i sør øker raskt noe som fører til behov for en koordinert migrasjons- og sikkerhetspolitikk. Samtidig er urbanisering, klimaendringer og tap av artsmangfold globale trender som kaller på felles løsninger.

Grense med Sverige

Innlandet har en 400 kilometer lang grense mot Sverige. De fleste grensekommunene er også distriktskommuner. Interreg-programmene bidrar til å redusere grensebarrierer og fremmer samarbeid innen områder som arbeidsmarked, infrastruktur, kompetanse, næringsliv, kulturminner og forvaltning av grensekryssende naturområder. Det er viktig for hele Norge at Innlandet håndterer utfordringer som grensen skaper og utvikler samarbeidet mellom norske og svenske myndigheter, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Global dialog

Selv om Innlandet fylkeskommunes internasjonale hovedfokus naturlig vil være Europa, har Innlandet også samarbeid med framvoksende markeder som for eksempel Kina, og Innlandet deltar også i hva vi kan kalle en «global dialog» som blant annet omfatter et samarbeid med Namibia i det sørlige Afrika.

Internasjonalt samarbeid krever nå som før dristighet, kompetanse og ressurser. Ved å føre en politikk tilpasset fylkets behov og muligheter, kan Innlandet ta nye posisjoner også internasjonalt.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Klikk for stort bildeKilder: SSB, NVE, ESPON, Menon Economics, Norges forskningsråd.

Les mer om dette tema i langversjonen av kunnskapsgrunnlaget: Vi bygger Innlandet - Kunnskapsgrunnlag til Innlandsstrategien - Langversjon (PDF, 5 MB)