Endringer i tilskuddsordningene

Det er gjort noen justeringer knyttet til de ulike tilskuddsordningene for kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune. 

Klikk for stort bilde Bård Gundersen Endringene ble vedtatt i fylkesutvalget 4. oktober 2022.

Fylkeskommunedirektøren peker i saksframstillingen på noen utfordringer ved dagens tilskuddsordninger slik de er innrettet. Blant annet er forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging en viktig faktor, spesielt for de store organisasjonene.

For å sikre de største mottakerne av tilskudd en bedre forutsigbarhet, utfases tilskudd til festivaler og store kulturarrangører som tilskuddsordning. I stedet inviteres de til å søke om tilskudd med behandling i forbindelse med fylkesbudsjettet.

Avtaler som går ut året 2023 vil fortsatt gjelde. Etter 2023 inviteres de til å søke innen fristen 1. august. 

Enda viktigere med nytenkende og innovative prosjekter 

Tilskudd til utviklingsmidler ble i fylkesutvalget videreført. Ordningen skal etter intensjonen støtte nytenkende og innovative prosjekter. På grunn av pandemien har Innlandet fylkeskommune hatt anledning til å bevilge tilskudd til et stort mangfold av kulturtiltak. Det er varslet at de økonomiske rammene vil bli strammere, noe som også kan påvirke hvor mye midler som kan fordeles til kunst- og kulturprosjekt. 

Fra 2023 vil ordningen tilskudd til utviklingsmidler ha en langt mindre størrelsesorden. Det er i dette perspektivet viktig at midlene benyttes til sin opprinnelige intensjon, om å støtte utviklingsprosjekter som er nytenkende og innovative, skriver fylkeskommunedirektøren i sin utredning.  

Midler til barn og unge, maks 100 000 kroner per prosjekt

En annen ordning som ble innstilt på videreføring, er ordningen tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom. Denne ordningen er viktig i den offensive satsingen på barn og unge, som fylkeskommunen har. Erfaringsvis har det vært flere enkeltsøknader som langt overstiger avsatt økonomisk ramme, skriver fylkeskommunedirektøren i sin innstilling til vedtak i saken.

Det ble derfor i fylkesutvalget vedtatt å sette satt en øvre ramme på 100 000 kroner per prosjekt, som er mulig å søke.  

Tilskudd til frivillige organisasjoner avvikles

Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet vurderes av fylkeskommunedirektøren som en ordning som kan avvikles. Dette forutsetter at de organisasjonene som omfattes av denne ordningen i dag, og tilsvarende, gis tilgang til å søke om behandling direkte i fylkesbudsjettbehandlingen. Organisasjonene som omfattes av ordningen i dag, vurderer fylkeskommunedirektøren som organisasjoner som bidrar sterkt til å nå politiske mål.

Les den politiske saken her (PDF, 211 kB) 

Vedtaket i fylkesutvalget 4. oktober 2022 oppsummert:

  • Tilskudd til utviklingsmidler videreføres
  • Tilskudd til aktiviteter for barn og ungdom (har også søknadsfrist 1. mai 2023) viderføres
  • Kunstnerstipend til etablerte kunstnere, unge kunstnere og husflid og håndverk (søknadsfrist 1. august 2023) 
  • Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet videreføres
  • Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet (treårig) avvikles. De som omfattes av ordningen i dag gis tilgang til å søke om vurdering i forbindelse med behandling av fylkesbudsjettet. Eksisterende avtale går ut 2022, men anbefales videreført til ut 2023. 
  • Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement (treårig) fases ut. Kulturfestivaler og store kulturarrangement med nasjonal og internasjonal ambisjon inviteres til å søke om tilskudd, med behandling i forbindelse med fylkesbudsjettet. Nåværende avtale med festivalene går ut i 2023. 
Til toppen