Innlandsstrategien på høring

Forslaget til den reviderte Innlandsstrategien 2024–2028 sendes på høring med frist 15. august 2024.

Mange ansikter satt inn i kartformen til Innlandet - Klikk for stort bilde

Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Dette er Innlandets regionale planstrategi, og den er lovpålagt etter plan- og bygningsloven.

I strategien redegjør vi for regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer utviklingsmuligheter og tar stilling til langsiktige utviklingsmål. Dessuten vil vi gjennom strategien stimulere til politisk debatt om hva vi bør prioritere for å bidra til utvikling i regionen.

Innlandsstrategien skal også være med på å synliggjøre fylkets behov ovenfor sentrale myndigheter.

Bærekraft og de fire i-ene

Den gjeldende Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Strategien har fire tverrfaglige innsatsområder:

  • Innbyggere
  • Innovasjon
  • Inkludering
  • Infrastruktur

Dette videreføres inn i den rullerte (reviderte) strategien sammen med visjonen om Innlandets eventyrlige muligheter: Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Ny kunnskap om Innlandet

I forbindelse med rulleringen av Innlandsstrategien har vi utarbeidet et nytt kunnskapsgrunnlag i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet.

Gå til kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien 2024–2028

Ny kunnskap er også utarbeidet gjennom areal- og naturregnskap for Innlandet og De unges perspektivmelding (PDF, 5 MB).

Ingen nye regionale planer

I forrige planperiode (2020-2024) ble det utarbeidet tre regionale planer:

  • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Regional plan for klima, energi og miljø
  • Regional plan for samfunnstryggleik

Prosessen så langt har ikke avdekket behov for nye regionale planer i den kommende perioden (2024-2028).

Det er derimot signalisert behov for én ny strategi: samferdselsstrategi. Denne skal være på et overordnet nivå og blant annet være grunnlag for samspill med staten i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Politisk behandling

Aud Hove (Sp) fremmet et forslag om å endre noe i teksten i strategien om by- og regionsenterstrukturen. Forslaget ble fremmet på vegne av Sp, Rødt, KrF og SV.

– Arbeiderpartiet støtter fylkeskommunedirektørens innstilling og høringsdokumentet slik det foreligger, sa Mona Cicilie Stormoen og signaliserte dermed at de ikke ville støtte det foreslåtte endringsforslaget fra de fire partiene.

Hun fremmet derimot et eget forslag om å utvide høringsperioden fra 1. juli til 15. august på vegne av Ap, Høyre og MDG.

– Vi ønsker å gi høringsinstansene bedre tid til å kunne gi gode høringsinnspill, sa Stormoen.

Endringsforslaget fra Mona Cicilie Stormoen (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Endringsforslaget fra Aud Hove (Sp) fikk fem stemmer og ble dermed ikke vedtatt.

Saken som helhet ble derimot enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 59/2024

Les høringsutkastet til Innlandsstrategien 

Les mer om høringen og send innspill