Areal- og naturregnskap for Innlandet

Fylkeskommunen har utarbeidet et arealregnskap for Innlandet, som skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning. 

Trær i skogen - Klikk for stort bilde

Arealregnskapet gir oversikt over endringer i planlagt og faktisk arealbruk.

Gå til Areal- og naturregnskapet

Webinar 23. februar 

Alle kommuner og øvrige interessenter var invitert til webinar om arealregnskapet den 23. februar. Webinaret ble avholdt i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet. 

Opptak fra webinaret kan sendes ved forespørsel til e-post: innlandsstatistikk@innlandetfylke.no 

Bærekraftig arealforvaltning

For å kunne nærme oss en bærekraftig arealforvaltning, må vi øke kunnskapen om arealene vi har og hvordan vi planlegger å bruke dem. 

Areal- og naturregnskapet skal kunne tas i bruk som kunnskapsgrunnlag for arealforvaltningen lokalt og regionalt. 

Arealbruken er viktig

Hvordan arealene brukes, påvirker vår evne til å etablere et bærekraftig samfunn. Naturen er en begrenset ressurs. 

Vårt arealforbruk påvirker:

 • omfanget av natur og naturmangfold
 • graden av klimagassutslipp
 • risikoen for naturfare som flom og tørke
 • evnen til selvforsyning og et bærekraftig jordbruk
 • bevaring av kulturlandskaper
 • trivsel for innbyggere ved tilgang til strandsoner, natur- og rekreasjonsområder osv.   

Det er avgjørende at planverktøyene til fylket og kommunene brukes for å hindre nedbygging av viktige arealressurser. 

Må vurdere arealbruken

Innlandet har cirka 8 000 reguleringsplaner i alt i våre 46 kommuner. Halvparten er disse planene er over 20 år gamle. Kommunene bør ha en planlegging tilpasset dagens og fremtidens behov, og ta ut eller redusere omfanget av utbyggingsarealer som ikke lenger er aktuelle. Det er nasjonale forventninger til at kommuner vurderer tidligere vedtatt arealbruk. 

Vi har også fått ny kunnskap om arealers betydning for naturmangfold, klimagassutslipp, naturfare og selvforsyning som gjør at noen arealer ikke bør bygges ut. For å nå Norges klima- og naturmål må vi vurdere vår arealbruk. Fortetting og transformasjon av bebygde områder må vurderes før nye utbyggingsområder settes av.  

Les mer om betydningen av arealbruken i Innlandet i:

Hva er et arealregnskap?

Arealregnskapet er en sammenfatning av kunnskapen vi har om vår arealbruk i dag. Over tid vil vi kunne følge med på endringer i arealbruk. 

Verktøyet skal vise hvordan vi har brukt våre arealer, og hvordan vi planlegger å bruke dem.

Det kan brukes til arealplanlegging i fylket og kommuner, og bidra til bedre beslutninger om fremtidig arealbruk.  

I arealregnskapet får kommunene en enkel oversikt over:

 • størrelsen på arealer som er tatt i bruk til ulike formål
 • størrelsen på arealer som er planlagt for framtidig bruk i kommunens arealplaner (planreserver)
 • hvilke typer natur som et utsatt for utbygging 

Tallene vil kunne si noe om behovet for planvask i enkelte kommuner. Tallene skal gi en større forutsigbarhet i arbeid med arealplaner og legge et bedre grunnlag for arealgjenbruk fremfor å ta i bruk nye arealer. 

Etter den første publisering av arealregnskapet, vil det videreutvikles. Det vil da også kunne ha informasjon om karbonrike arealer, treslag og bonitet samt dyrket mark.

Hvordan lages arealregnskapet?

Arealregnskapet baseres i hovedsak på disse datakildene:

 • arealbrukskart fra SSB for informasjon om faktisk bebyggelsessituasjon i oppbygde områder
 • arealressurskartene fra NIBIO (AR5 og AR50) for klassifisering av markslag og arealtyper
 • fylkesdekkende arealplanbase for å danne et heldekkende bilde av planlagt arealbruk
 • FKB-datasett for nærmere analyse på båndlagte arealer fra arealplanene

Naturregnskapet

Arealregnskapet blir supplert med et natur- eller økosystemregnskap når kunnskapsgrunnlaget for dette er tilstrekkelig. En første versjon av det nasjonale naturregnskapet skal være på plass innen 2026.

Naturregnskapet gir kunnskap om verdien av arealene ved å beskrive arealutbredelse, tilstand og naturgoder.  

Naturregnskapet vil bli et viktig verktøy i arbeidet med å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. 

Bakgrunn og organisering

Bakgrunnen for at det nå utarbeides et areal- og naturregnskap for Innlandet er flere:

Prosjektet ledes av Innlandet fylkeskommune. Statsforvalteren og kommunene i Innlandet vil løpende bli involvert og informert. 

For spørsmål, ta kontakt med 

fylkesordfører Thomas Breen

avdelingssjef for Samfunnsutvikling Wibeke Børresen Gropen

Faglige og tekniske spørsmål