Har gjennomført tiltak på omkjøringsveger for Flisa bru

Fylkeskommunen har blant annet satt opp skilt, forbedret sikt i svinger og satt opp nye gatelys i Arneberg sentrum.

Her i Arneberg sentrum har veglysene  blitt byttet ut og strekningen har blitt forlenget for å bedre trafikksikkerheten. - Klikk for stort bildeHer i Arneberg sentrum har veglysene blitt byttet ut og strekningen har blitt forlenget for å bedre trafikksikkerheten. Arne Skybak Gjennom høsten og vinteren har fylkeskommunen også fulgt opp drifts- og vedlikeholdstiltakene på omkjøringsvegene med ekstra innsats på grunn av trafikkveksten.

Skilt viktig for trafikksikkerheten

- Vi har gjennomgått trafikkskiltene langs fylkesvegene som nå blir brukt som omkjøringsveger for den stengte brua på fylkesveg 206 på Flisa. Tydelig skilting er viktig for at trafikantene skal velge riktig kjørerute. Feilkjøring kan føre til farefulle situasjoner og belaste boligområder med unødig trafikk, sier trafikksikkerhetskoordinator Arne Skybak i Innlandet fylkeskommune.

- God sikt til andre trafikanter er også viktig for sikkerheten. Vi har fjernet vegetasjon i flere svinger på omkjøringsvegene for å bedre sikten, sier Skybak.

Skybak anslår at trafikksikkerhetstiltakene som har blitt gjennomført på omkjøringsvegene for Flisa bru, har kostet ca. en halv million kroner til nå.

Tiltak i Arneberg sentrum

Mange av trafikantene som skal krysse Glomma i Åsnes velger å kjøre om Arneberg lenger sør. Der har fylkeskommunen oppgradert veglysene for å bedre trafikksikkerheten.

- Vi har forlenget strekningen som har belysning, slik at det nå er moderne LED-lys med god effekt og lavt strømforbruk gjennom hele sentrumsområdet. Etter vinteren skal vi se på om det er behov for å regulere kryssene i Arneberg på en annen måte, forteller Skybak.

Stengt inntil videre

Flisa bru ble stengt rett etter at Tretten bru, som også var ei fagverksbru i tre, falt ned i august i fjor. Til sammen ble 14 andre bruer av samme type som Tretten bru stengt som en følge av kollapsen.

Kontrollberegninger som Statens vegvesen har gjort av Flisa bru i tida etterpå har vist at denne brua under visse forhold er vesentlig mer overbelastet enn det Tretten bru var. Det var derfor helt nødvendig å stenge brua for kjøretøy.

Komplisert å forsterke brua

For at Flisa bru skal kunne åpnes for normal trafikk, må flere av knutepunktene i overbygningen forsterkes. Dette er komplisert og har ikke blir utført i så stort omfang på ei trebru før.

Fylkeskommunen jobber med å finne ut hvordan og om dette i det hele tatt kan gjennomføres, sammen med fagkonsulent og i tett dialog med Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet må godkjenne en eventuell løsning som kan føre til at Flisa bru kan gjenåpnes for trafikk.

Til toppen