Utviklingsmidler i landbruket - Innlandet fylkeskommune

Utviklingsmidler i landbruket

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrist: 30. april 2020

Fra 1.1.2020 har Innlandet fylkeskommune overtatt forvaltningen av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket – tidligere kalt utrednings- og tilretteleggingsmidler.

Fylkeskommunen forvalter også tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Begge ordninger forvaltes etter "Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket" fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019. 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Regionale tilretteleggingstiltak

  • Prosjekter som bidrar til å avhjelpe vanskeligheter som tiltaka mot koronaviruset fører til
  • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærjordbruket, samt tiltak som gir økt optimisme og framtidstro blant aktive brukere
  • Prosjekter som støtter opp under videreutvikling av primærskogbruket
  • Prosjekter som legger til rette for bygdenæringer i samsvar med regionale og nasjonale satsingsområder
  • Fellestiltak med andre aktører (partnerskap) som er av vesentlig betydning for landbruksrelatert næringsutvikling og bygdenæringer

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning
  • Etterutdanning for næringsutøvere i landbruket
  • Prosjekter for å øke rekruttering og likestilling i landbruket

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd. Midlene er ikke bedriftsretta, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringa.

Flere bedrifter som samarbeider kan likevel søke om regionale tilretteleggingsmidler.

Søknadsfrist

Innlandet fylkeskommune fastsetter søknadsfrister i henhold til forskriften.

Første søknadsfrist er 30. april 2020.

Søknad

Alle søknader må sendes inn via den elektroniske søknadsportalen regionalforvaltning.no. Der finner du også kriterier og fullstendig informasjon om støtteordningene. De to landbruksretta ordningene ligger samla i regionalforvaltning, og det kan bare sendes inn én søknad pr. prosjekt/tiltak.

For spørsmål om tilskudd til rekrutterings- og kompetansetiltak: Kontakt Sissel By Ingvaldsen (se under).

For spørsmål om regionale tilretteleggingstiltak i landbruket: Kontakt Kjell Børresen (se under).

Pågående (innvilgede, men ikke fullførte) utrednings- og tilretteleggingssaker overføres nå fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, og alle henvendelser om pågående og nye saker rettes til Innlandet fylkeskommune.

Til toppen