Utviklingsmidler i landbruket (RT og RK) - Innlandet fylkeskommune

Utviklingsmidler i landbruket (RT og RK)

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan søke.
Søknadsfrist for RT er 15. september 2022.
RK-midlene for 2022 er fordelt. Ny utlysning i 2023.

Formål

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til

 • regional tilrettelegging (RT)
 • rekrutterings- og kompetansetiltak (RK)

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Begge ordninger forvaltes etter "Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket" fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019. 

Regionale styringsdokumenter

RT – regional tilrettelegging

Utviklingsmidlene innenfor regionale tilretteleggingstiltak skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Rammene er fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale styringsdokumenter.

Hvem kan søke om RT?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd.

Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringen. Flere bedrifter som samarbeider kan søke om regionale tilretteleggingsmidler.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Regionale tilretteleggingstiltak – det lyses ut 4 millioner kroner:

 • prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærlandbruket
 • prosjekter som gir økt optimisme og framtidstro blant aktive gårdbrukere med jord og skog
 • prosjekter som legger til rette for landbruksbasert næringsutvikling

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Innlandet som Matregion nummer 1
 • prosjekter som bidrar til klimatilpasning og økt verdiskaping i primærlandbruket
 • prosjekter som tar i bruk ny teknologi i landbruket

I denne utlysningen vil vi ha særlig fokus på Innlandet som matregion nummer 1.

Kontaktperson

For spørsmål om regionale tilretteleggingstiltak:

RK – rekruttering og kompetanseheving

Utviklingsmidlene innenfor regionale rekrutterings- og kompetansetiltak skal bidra til rekruttering til næringa, landbruksutdanning og kompetanseheving hos næringsutøverne.

NB! RK-midlene for 2022 er fordelt. Ny utlysning kommer i 2023.

Hvem kan søke om RK?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd.

Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringen. 

Hva kan du søke om tilskudd til?

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

 • støtte til etterutdanning av en viss varighet og omfang i landbruket
 • støtte til tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging
 • støtte til tiltak som bidrar til rekruttering av landbruksutdanning på ulike nivå og videreutdanning for næringsutøvere

Kontaktperson

For spørsmål om tilskudd til rekrutterings- og kompetansetiltak:

Felles for begge ordningene:

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene er basert på forskrift og regionale føringer 2022:

 • Tiltak og prosjekter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner/virksomheter eller kommer mange bønder til gode, blir prioritert.
 • Prosjektet/tiltaket skal bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet/tiltaket skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av forprosjekt/prosjekter/tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at prosjektet/tiltaket blir igangsatt og eventuelt videreført.
 • Støtte kan ikke gis til fysiske investeringer.
 • Det gis ikke støtte til kommunalt planarbeid. Prosjekter som er en oppfølging av planene og som er initiert av næringa, kan søke om støtte.
 • Prosjekter/tiltak som faller inn under andre støtteordninger blir ikke prioritert.
 • Flerårige prosjekter gis som hovedregel støtte kun for ett år om gangen.
 • Prosjektet/tiltaket skal være vurdert opp mot bærekraftsmålene.
 • Søknaden må inneholde en tydelig prosjektbeskrivelse som beskriver hva som skal oppnås og hvordan prosjektresultatet skal brukes etter prosjektperioden.

Støttenivå

 • Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
 • I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
 • NB: Maksimal timesats for egeninnsats er satt til 500 kroner.

Søknad

Alle søknader må sendes inn via den elektroniske søknadsportalen på regionalforvaltning.no.

De to landbruksrettede ordningene ligger samlet i regionalforvaltning, og det kan bare sendes inn én søknad per prosjekt/tiltak.

Gå til regionalforvaltning.no

På regionalforvaltning.no finner du også kriterier og informasjon om støtteordningene.

Til toppen