Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen.
Søknadsfrist 1. februar 2024.

Formål

 1. Bidra til aktiviteter, opplevelser og skape møteplasser for sosialt samvær
 2. Bidra til å styrke synlighet, generell folkehelse og gode opplevelser for medlemmene
 3. Bidra til å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar 2024.

Søknadsskjema

Tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema.

Kulturavdelingen bruker regionalforvaltning.no som portal på tilskuddsordninger. Alle som søker må benytte denne søknadsportalen på nett. Søknader som blir sendt inn på andre måter vil ikke bli godkjent.

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddsordningen. Søkerne kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge man lagrer underveis.

Se brukerveiledning for søknadsskjemaet på regionalforvaltning.no (PDF, 663 kB)

Gå til digitalt søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Tilskuddsordningen

Tilskudd blir fordelt som grunnstøtte og aktivitetsstøtte.

Grunnstøtten gis til drift og aktivitetsstøtte ut ifra medlemstall. Grunnstøtten tilsvarer 60 % av avsatte midler og de resterende midlene på 40 % fordeles etter antall medlemmer.

Hvem kan søke?

Tilskudd gis til ledd som i praksis arbeider for å oppfylle formålet med ordningen.

Pensjonistforeninger som oppfyller følgende krav kan sende søknad:

 • Foreningen må være aktiv i Innlandet fylke.
 • Foreningen må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret.
 • Foreningen må være demokratisk oppbygd.
 • Foreningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner.
 • Foreningen må ha egne vedtekter.
 • Foreningen må gjennomføre årsmøte med årsmelding, årsregnskap og valg av styre. 

Antall medlemmer og aktiviteter skal dokumenteres gjennom:

 • medlemstall – må være dokumenterbart etter Administrasjonsdepartementets krav til hvordan antall medlemmer skal telles (Individuelt medlemskap, betalt minst kr 50 per år i kontingent mv.)
 • aktivitetsplaner for inneværende år

Årsmelding og årsregnskap for foregående år ettersendes så snart som mulig etter gjennomført årsmøte.

Det gis ikke tilskudd til:

 • pensjonistforeninger som er en del av en bedrift
 • foreninger som er støtteberettiget fra statlige organer på regionalt nivå, for eksempel politiske parti, tros- og livssynssamfunn og brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjenesten.