Stipend for unge kunstnere

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Formål

Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet.

Hvem kan søke?

  • Kunstnere under 36 år innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
  • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
  • Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves.
  • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
  • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden, kan ikke søke.
  • Det er bare enkeltpersoner, ikke grupper som kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august. 

Søknadskjema

Gå til digitalt søknadsskjema

Du logger deg på via ID-porten.

Støttenivå

Stipendstørrelse: 50 000 kroner per stipend.

Krav til søknadene

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

  • CV som gir oversikt over utdannelse, stipender og yrkesvirksomhet/praksis og kunstnerisk aktivitet
  • Plan for bruk av stipendet. Planen skal inneholde kunstnerisk aktivitet, forventet resultat og budsjett med finansieringsplan

Vurdering av søknadene

Ved vurdering av stipendsøknadene legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet, samt på stipendsøkerens plan for bruk av stipendet.

Søknadsbehandling

Fylkeskommunedirektøren oppnevner en rådgivende stipendkomité som består av fagpersoner med relevant kompetanse.

Rapportering

Stipendmottaker plikter å sende rapport innen utgangen av september det påfølgende året.