Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Ordningen er et ledd i den statlige satsningen på kompetanseutvikling innen yrkesfag.
Les mer om grunnlaget for tilskuddsordningen på nettsidene til Lovdata og Utdanningsdirektoratet

Mål for tilskuddsordningen

  • styrket kompetanse i skoler og lærebedrifter ut fra lokale behov
  • langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv
  • gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen

Målgrupper for kompetansetiltakene

  • faglærere i yrkesopplæringen
  • instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
  • Prøvenemnder (kan ikke søke tilskudd i 2023, da tilskuddsmidler er avsatt til gjennomføring av fagdag for prøvenemnder i 2023)

Dette kan du søke om tilskudd til

  • faglige kurs rettet mot faglærere i yrkesopplæringen
  • hospitering fra både videregående skole og arbeidslivet (kr 3500,- per dag, maksimalt 5 dager)
  • yrkesfaglærer 2-ordningen (som skal sikre fagspesifikk kunnskap i skole eller i bedrift)

Søknadsskjema for kompetansemidler 

Evaluering av kompetansetiltak yrkesfag

Etter at tiltakene er gjennomført, ønsker vi en beskrivelse og en evaluering av tiltakene som er gjennomført.

Her finner du skjema evaluering av kompetansetiltak yrkesfag

Til toppen