Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetanse og kvalitet i videregående skoler, i fylkeskommunen og i lærebedrifter.
Ny søknadsperiode åpner i første del av januar 2024. 

Videregående skoler og lærebedrifter i Innlandet, tilbys muligheter for å styrke yrkesfaglig kompetanse ut fra lokale behov. Kunnskap og erfaring skal sikres mellom aktørene i fag- og yrkesopplæring og det skal legge til rette for langsiktig og gjensidig samarbeid.

Les mer om grunnlaget for tilskuddsordningen på nettsidene til Lovdata og Utdanningsdirektoratet

Mål for tilskuddsordningen

 • styrket kompetanse i skoler og lærebedrifter ut fra lokale behov
 • langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv
 • gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen

Målgrupper for kompetansetiltakene

 • faglærere i yrkesopplæringen      
 • instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift      
 • Prøvenemnder       

Hva kan man søke tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til å fornye og utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som sikrer yrkesfaglig samarbeid mellom skolene og arbeidsliv. 

Eksempler på søkbare tiltak som kan dekke frikjøp, kursavgift og reiseutgifter

 • hospitering fra både videregående skole og arbeidsliv
 • fagkurs for yrkesfaglærere
 • yrkesfaglige kurs innen veiledning og vurdering 
 • oppsøke fagspesifikk kompetanse og læringsmiljø for elever og lærere
 • leie inn fagspesifikk kompetanse i skolen 

Tildeling av kompetansemidler 

Ny søknadsperiode åpner i første del av januar 2024. 

Søknadsskjema for kompetansemidler

Lenke til søknadsskjemaet kommer når ny søknadsperiode starter.

Evaluering av kompetansetiltak yrkesfag

Fylkeskommunen ønsker en tilbakemelding på hvordan kompetanseutviklingen gikk og hvilke erfaringer som kan tas med videre.

Her finner du skjema evaluering av kompetansetiltak yrkesfag