Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.
Søknadsfrist: Løpende

Formål

Formålet med fondsmidlene er å bidra til at store arrangement kan videreutvikle Innlandets rolle og posisjon som vertskap for store arrangement, og at Innlandet profileres nasjonalt og internasjonalt.

Alle søknader vurderes likt med utgangspunkt i disse tildelingskriteriene:

Hvem kan søke?

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og helst internasjonal betydning.

Hva kan midlene brukes til?

  • Arrangementet skal bidra til betydelige ringvirkninger i regionen for reiseliv, næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Dette skal synliggjøres for eksempel gjennom bruk av en arrangementskalkulator.
  • Arrangementet skal brukes som arena for å profilere Innlandet både nasjonalt og internasjonalt. Profilering skal skje etter retningslinjer som følger tildelingen av tilskudd.
  • Arrangementet skal ha lavest mulig miljøfotavtrykk. Det skal legges fram en plan for klima- og miljøtiltak. Arrangører kan benytte veiledere som : 
    Veileder for utslippsfrie arrangement
  • Det kan gis tilskudd til innovasjon og samarbeidstiltak som styrker arrangement som arena for inkludering, frivillig engasjement og stedsutvikling.
  • Midlene kan også brukes til planlegging av større arrangement, for eksempel til akkvisisjonsarbeid.

Avgrensninger

  • Fylkeskommunen støtter i hovedsak arrangement som er åpne for allmennheten, og som ikke er underlagt eierformer som er basert på fortjeneste. Arrangører og institusjoner som mottar tilskudd har ikke anledning til å ta ut utbytte.
  • Aktører som går med overskudd på sine arrangementer, skal i rapporteringen og/eller strategiplanen oppgi hvordan de har tenkt å bruke overskuddet.
  • Arrangement i Innlandet kan ikke få støtte fra flere fylkeskommunale ordninger, med unntak av FOU-støtte gjennom Forregion eller Regionale forskningsfond.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist. Det er ønskelig å motta søknaden senest 3 måneder før arrangementet.

Vennligst ta kontakt med fylkeskommunen før du starter søknadsprosessen.

SØKNAD 

Send søknad

Ved innsending av søknad, ta kontakt med en av de ansvarlige for ordningen:

Behandling av søknadene

Etter at søknaden er sendt inn, er det et fagteam for arrangement som behandler søknadene administrativt. Tildeling av midler skjer ved politisk behandling av fylkesutvalget. Støtten gis som en engangsstøtte.