Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud - Innlandet fylkeskommune

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 1. mars 2020.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester, som støtter oppunder og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien. Dette skal fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av den samlede innsatsen i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal: 

  • stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
  • bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Søknaden sendes på e-post til:

post@innlandetfylke.no med kopi til sissel.lokra@innlandetfylke.no

Målgruppe

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene gir et tilbud til personer som:

  • har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom
  • trenger hjelp til å endre levevaner
  • trenger hjelp til å mestre livet med sykdom og plager

Hvem kan søke?

Kommuner i Innlandet

Ansvarlig

Innlandet fylkeskommune

Rapporteringsfrist

Rapportering for midler tildelt i 2019 skal rapporteres til Fylkesmannen i Innlandet.

Midler som tildeles i 2020 skal rapporteres til Innlandet fylkeskommune innen 1. april 2021.

Mer informasjon

Se dokumentene for tilskuddsmidlene og mal for søknad og rapportering:

Til toppen