Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 8. april 2022.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester, som støtter oppunder og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien. Dette skal fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av den samlede innsatsen i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal: 

  • stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
  • bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike helse og omsorgstjenester på som en del av kommunens samlede helsetilbud. Tilskudd til etablering av frisklivssentral og videreutvikling av frisklivssentralens tilbud, vil derfor bli prioritert.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 8. april 2022.

Søknadsskjema (DOCX, 59 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet og send på e-post til:

post@innlandetfylke.no med kopi til hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no

Målgruppe

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene gir et tilbud til personer som:

  • har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom
  • trenger hjelp til å endre levevaner
  • trenger hjelp til å mestre livet med sykdom og plager

Hvem kan søke?

Kommuner i Innlandet

Vi oppfordrer til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.

Regjeringen har bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" skal prioriteres i flere tilskuddsordninger, inkludert " Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud".

Ansvarlig

Innlandet fylkeskommune

Rapporteringsfrist

Midler som blir tildelt i 2021 skal rapporteres til Innlandet fylkeskommune innen 1. april 2022.

Midler som blir tildelt i 2022 skal rapporteres til Innlandet fylkeskommune innen 1. april 2023.

Rapport sendes post@innlandetfylke.no med kopi til hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no 

Mer informasjon

Se dokumentene for tilskuddsmidlene og mal for søknad og rapportering:

Til toppen