Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak. Total ramme for tilskuddsordningen er anslått til i overkant av en million kroner for Innlandet i 2024. Endelig ramme blir klar fra Helsedirektoratet i januar 2024.
Søknadsfrist 8. mars 2024.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester, som støtter oppunder og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien. Dette skal fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av den samlede innsatsen i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal: 

  • stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
  • bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike helse og omsorgstjenester på som en del av kommunens samlede helsetilbud. Tilskudd til etablering av frisklivssentral og videreutvikling av frisklivssentralens tilbud, vil derfor bli prioritert. I tillegg vil kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen Leve hele livet, prioriteres.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 8. mars 2024.

Søknadsskjema (PDF, 746 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet og send på e-post til:

post@innlandetfylke.no med kopi til hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no

Målgruppe

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene gir et tilbud til personer som:

  • har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom
  • trenger hjelp til å endre levevaner
  • trenger hjelp til å mestre livet med sykdom og plager

Hvem kan søke?

Kommuner i Innlandet kan søke på ordningen.

Vi oppfordrer til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.

Ansvarlig

Innlandet fylkeskommune

Rapporteringsfrist

Midler som ble tildelt i 2023 skal rapporteres til Innlandet fylkeskommune innen 1. april 2024.

Midler som blir tildelt i 2024 skal rapporteres til Innlandet fylkeskommune innen 1. april 2025.

Rapport sendes post@innlandetfylke.no med kopi til hilde.kristin.hansen@innlandetfylke.no 

Mer informasjon

Se dokumentene for tilskuddsmidlene og mal for søknad og rapportering:

Regelverk (PDF, 150 kB)

Mal rapport (PDF, 422 kB)

Veileder for kommunale frisklivssentrale

Helsedirektoratets nettsider