NAV og fylkeskommunen lanserer ny opplæringsmodell

Ut av ledighet og utenforskap, inn i jobb og opplæring til fag- eller svennebrev.

To menn smiler mens de signerer avtalen mellom NAV og Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bildeBjørn Lien, NAV Innlandet og kompetanse- og tannhelsesjef Innlandet fylkeskommune, Tore Gregersen er galde for å kunne signere avtalen om en fleksibel opplæringsmodell for unge voksne i Innlandet Elin Stokkenes NAV Innlandet og Innlandet fylkeskommune har nylig skrevet under en avtale som skal få flere i jobb og opplæring.

Målet er å hindre utenforskap og ledighet, men også for å bidra til å dekke opp arbeidslivets behov for arbeidskraft.

Modellen skal tilby fleksible opplæringsløp mot fag- og/eller svennebrev. Den er forbeholdt personer som er registrert hos NAV og er mellom 19 og 30 år.

En god modell både for enkeltmennesket og for samfunnet

27 prosent av befolkningen i Innlandet mellom 18 og 66 år mottar ytelser fra NAV. Ytelsene er dagpenger, sykepenger, tiltakspenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige forsørgere. Mange av dem opplever utenforskap, ensomhet og dårlig økonomi. I tillegg er det vanskelig å komme ut i arbeid uten utdanning.

- Det blir stadig vanskeligere å komme inn i arbeidslivet uten noen form for utdanning. Denne modellen er et nybrottsarbeid med to viktige parter som ønsker det samme, både for individet og samfunnet, sier kompetanse- og tannhelsesjef i Innlandet fylkeskommune Tore Gregersen.

Både Bjørn Lien, direktør i NAV Innlandet og Tore Gregersen har stor tro på den nye modellen. De mener at det har en stor verdi i seg selv at de to etatene går sammen om dette.

De som blir med på dette prosjektet, vil oppleve å komme ut av utenforskapet og inn i samfunnslivet på en aktiv måte, ikke som passive mottaker, sier Bjørn Lien.

Innlandet trenger faglært arbeidskraft

Samtidig som flere opplever å stå utenfor arbeidsmarkedet, trenger mange arbeidsgivere flere folk. Lav innsøking blant ungdom til viktige utdanningstilbud fører til at linjer ikke blir satt i gang.

Opplæringsmodellen som nå blir satt i gang kan være et viktig bidrag til å holde aktiviteten oppe i lokale bedrifter, og sørge for produksjon og levering av tjenester som vi er avhengig av.

- Den største gevinsten med en slik modell er nettopp det å koble sammen næringslivet med ledige personer og gi hver enkelt et godt opplæringsløp ute i bedriftene. En opplæring som til slutt blir kronet med et fag- eller svennebrev, sier Bjørn Lien.

- Ja, dette tilbudet gir en mulighet for å dekke opp et kompetansebehov for det som elevene ikke søker seg til, men som gir trygge jobber som næringslivet trenger, sier Tore Gregersen.

Mottatt med begeistring

Bilde av mann som sitter i en kotorstol, mannen er fabrikksjef på Nortura og heter Fred Bakkejord - Klikk for stort bildeFabrikksjef Nortura Rudshøgda, fred Bakkejord Nortura Nortura har over lang tid hatt få søkere til læreplasser blant annet i industriell matproduksjon. Nå er nettopp dette faget ett av de tre fagene som er plukket ut i pilotprosjektet.

Fred Bakkejord er både fabrikksjef i Nortura Rudshøgda, og sitter samtidig som leder i Yrkesopplæringsnemnda i Innlandet

- I begge mine roller ser jeg på denne satsinga som veldig spennende og aktuell. Dette er en god tilnærming til folk som faller utenfor, og det er fint at vi nå skal prøve ut denne modellen. Vi ønsker piloten velkommen. For våre spørsmål som bedrift er; hvordan skal vi få tak i faglært arbeidskraft, hvordan skal vi nå de unge, spør Fred Bakkejord.

Deltakere i piloten

Personer som kan delta, er unge NAV-brukere mellom 19 og 24 år og voksne NAV-brukere mellom 25 og 30 år. Veien fram til fagbrev er litt ulik for de to aldersgruppene.

Etter en periode med utprøving, arbeidstrening og realkompetansevurdering, tegner den yngste gruppen lærekontrakt med full opplæring i bedrift (FOB).

NAV-brukere over 25 år tegner kontrakt om «fagbrev på jobb» i bedriften eller får voksenopplæring i Karriere Innlandet.

Undervisning i aktuelle fellesfag gjennomføres som voksenopplæring i Karriere Innlandet. Dette gjelder for begge aldersgruppene. Det er viktig å legge til rette for fleksibel undervisning slik at deltakerne kan gjennomføre opplæring i bedrift og undervisning i fellesfag parallelt.

Gjennomføring

NAV har ansvar for å velge ut bedrifter og kandidater som kan være aktuelle for deltakelse. Deltakere får møte ulike bedrifter gjennom intervjuer, og aktuelle deltakere gjennomfører en utprøvingsperiode i bedrift. Etter 3-6 måneder vil deltakerne bli realkompetansevurdert.

Videre opplæringsløp avklares i dialog med fylkeskommunen. Oppstart arbeidspraksis/ utprøving blir på nyåret 2023, oppstart av undervisning i er planlagt i første halvdel av 2023.

Kort fortalt om den nye opplæringsmodellen

Hvem er tilbudet for?

  • ungdom mellom 19 og 24 år og voksne mellom 25 og 30 år
  • personer som ikke har fullført videregående opplæring, har hull i CV-en, har oppfølgingsbehov, eller har avbrutte lærekontrakter
  • NAV sine prioriterte målgrupper i aldersgruppen: unge arbeidsledige, unge med nedsatt arbeidsevne, innvandrere fra land utenfor EØS, og langtidsledige – for eksempel dagpengemottakere som nærmer seg slutten på dagpengeperioden.

Aktuelle lærefag er malerfaget, kokkfaget og industriell matproduksjonsfaget.    ​​​