Om målene - Innlandet fylkeskommune

Om målene

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge.

FNs bærekraftsmål i Innlandet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, som gjelder alle land i hele verden, både fattige og rike.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere bærekraftsmålene i Norge. De er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig har de ansvar tjenester og oppgaver som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

Vi presenterer på disse nettsidene fakta om målene i Innlandet, og ser på hvordan Innlandet fylkeskommune arbeider mot målene i dag.

Innlandsstrategien og regionale planer

Regjeringen forventer at fylkeskommunene arbeider aktivt med bærekraftmålene, både når det gjelder planlegging for fremtiden og i arbeidet som pågår per i dag. Fylkestinget i Innlandet har besluttet at bærekraftsmålene skal innarbeides i Innlandsstrategien.

I Innlandsstrategien ligger det mål og satsingsområder som skal bidra til at Innlandet får en bærekraftig utvikling og blir et enda bedre samfunn for de som bor her.

De langsiktige målene i Innlandsstrategien er:

  1. Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser
  2. Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder
  3. At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet

Innlandsstrategien fastsetter fire satsingsområder i årene fremover:

  • Innbyggere
  • Innovasjon
  • Inkludering
  • Infrastruktur

Bærekraftmålene er forankret innen hvert av disse.

Nye regionale planer

I Innlandsstrategien er det vedtatt tre regionale planer som alle skal bidra til at Innlandet realiserer bærekraftmålene:  

  • Regional plan for det inkluderende Innlandet
  • Regional plan for samfunnssikkerhet
  • Regional plan for klima, energi og miljø

Dette er planer som Innlandet fylkeskommune utarbeider sammen med andre aktører i innlandssamfunnet.

Kunnskapsbygging og indikatorer

Både kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien og disse nettsidene bygger opp kunnskap om bærekraftsmålene. Det er fortsatt fokus på hvordan vi ytterligere kan øke kunnskapen om bærekraftsmålene på regionalt og kommunalt nivå.

For øyeblikket pågår det et FoU-prosjekt i regi av KS for å utvikle lokalt og regionalt relevante indikatorer for bærekraftsmålene. 

Relevante ressurser og verktøy

Til toppen