6. Rent vann og gode sanitærforhold

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 6 har som mål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. 

71 % av verdens befolkning har tilgang til trygge vannkilder, men befolkningsvekst og klimaendringer fører til at vannmangelen øker mange steder (Kilde: FN-sambandet 2017).

Det er viktig at verden beskytter og restaurerer drikkevannskildene vi allerede har, slik at alle kan ha tilgang til rent drikkevann. Vi må også investere i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.

Fakta om mål 6 i Innlandet

5 % av vårt areal er ferskvann

Innlandet har et totalt vannareal på 2 728 km2 og totalt 69 408 km elv (Kilde SSB 2020). 

God vannkvalitet

81 % av elver, bekker og innsjøer i Innlandet når miljømålet
om god økologisk tilstand.

Ni av ti har godt drikkevann

89 % av befolkningen i Innlandet har tilfredsstillende kvalitet på drikkevannet. Det er på lik linje med landet (Kilde: Norgeshelsa statistikkbank 2018).

Tre av fire er tilknyttet kommunale avløp

72 % av befolkningen i Innlandet er tilknyttet kommunal avløpstjeneste, mot 85 % i Norge (Kilde: SSB 2019).

Status for mål 6 i Innlandet

Det er mye rent vann i Innlandet. Et godt vannmiljø fremmer friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet.

For å ha bærekraftig forvaltning av vannet, må vi finne en balanse mellom godt vannmiljø og viktige samfunns- og brukerinteresser.

Hva gjør Innlandet fylkeskommune?

Rent vann er grunnlaget for alt liv. God forvaltning av våre vannressurser er derfor viktig. Ikke bare for å sikre et rikt og naturlig artsmangfold, men også for god drikkevannskvalitet, badevannskvalitet, folkehelse, friluftsliv, sunn matproduksjon og framtidig samfunnsutvikling.

Innlandet fylkeskommune jobber med å bevare og forbedre vannkvaliteten innenfor flere områder. Vi samarbeider også med andre fylker, sektorer og naboland for å oppnå miljømålene.