Hvordan gjøre reiselivet mer bærekraftig?

Dette har Gro Svarstad bidratt til å svare på gjennom arbeidet sitt i Reisemålsutvalget.

Gro Svarstad i ved et tre i en park - Klikk for stort bildeGro Svarstad er seniorrådgiver i Innlandet fylkeskommune og har en bred bakgrunn fra arbeid med reiseliv og bærekraft. Derfor ble hun invitert til å sitte i Reisemålutvalget. Marit Thobiassen Strande Gro Svarstad er seniorrådgiver på avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune. Tidligere har hun jobbet mange år som næringssjef i Trysil. Hun har også vært med i Innovasjon Norges råd for bærekraft. Med denne erfaringen i bagasjen, ble hun invitert til å sitte i Reisemålsutvalget, utnevnt av regjeringen Solberg.

Tidligere i vår overleverte de utredningen sin til næringsminister Jan Christian Vestre. Rapporten er på offentlig høring til 30. juni.

– Vi fikk et omfattende mandat. Det var definert seks omfattende problemstillinger som vi skulle jobbe med, sier hun.

De seks problemstillingene er knyttet til besøksforvaltning, reisemålsledelse, finansiering og forvaltning av fellesgoder, tilgjengelighet og transport, regulering av cruisetrafikk og klimarisiko.

Inn i lokale planverk

I rapporten foreslår utvalget 39 tiltak som kan bidra til bærekraftig reisemålsutvikling.

– Hvis jeg skal trekke fram noe av det jeg synes er viktigst, så er det at vi har laget en modell for bærekraftig utvikling av norske reisemål. I den modellen snakker vi om at reisemålsutvikling må bli en mye større del av lokal samfunnsutvikling og at det må inn i de kommunale planverkene. Dessuten må det etableres en reisemålsledelse som er tilpasset lokale forhold og forankret i kommunene. Det finnes ikke én oppskrift på hvordan dette bør gjøres fordi reisemålene er så forskjellige, sier hun og fortsetter:

– Det vi sier er at reisemålsledelsen må være satt sammen av det offentlige, som er kommunen, næring og lokalbefolkning.

Utvalget er også opptatt av denne reisemålsledelsen skal utvikle en besøksstrategi, som skal inn i de kommunale planene.

– På den måten sikrer vi disse strategiene legitimitet, bedre forankring og bredere prosesser, sier Svarstad.

Nasjonalt besøksbidrag

Utvalget foreslår også å etablere en ordning med et nasjonalt besøksbidrag. For å motta et slikt bidrag bør det være et krav om at det er etablert en reisemålsledelse som har utarbeidet en besøksstrategi som er vedtatt i kommunen som en del av samfunnsplanleggingen.

Besøksstrategien må beskrive hvilke fellesgoder det er behov for å finansiere og hvilke tiltak som er nødvendige for å ta vare på natur- og kulturgodene. Dessuten må den si noe om hva som må på plass for å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning.

Møte med de involverte

Etter at utvalget overleverte rapporten til næringsministeren, har Svarstad satt av en del tid på å informere om utvalgets arbeid til ulike aktører i Innlandet.

– Jeg har hatt et webinar med alle kommunene i Innlandet og jeg har presentert det for formannskapet i Trysil. Så skal jeg på Til topps, den store konferansen for reiselivet i Trysil-området. Jeg skal også delta på en samling for alle næringsansvarlige i kommunene i Innlandet, sier hun.

Svarstad har inntrykk av at kommunene og reiselivsaktørene generelt er positive til arbeidet utvalget har gjort.

– Og så har jeg fått veldig mange spørsmål, spesielt om ordningen vi foreslår om besøksbidrag og hvordan pengene skal fordeles. Dessuten har kommunene etterlyst nærmest en verktøykasse som tydeliggjør hvilket handlingsrom de har. Så vi har prøvd å bygge opp rapporten slik at den også kan fungere som et slags oppslagsverk, slik at de kan finne en del fakta der, sier Svarstad.

Betydning for fylkeskommunen

Arbeidet utvalget har gjort kan også få betydning for hvordan fylkeskommunen jobber med dette temaet.

– Fylkeskommunen er jo en viktig samfunnsutviklingsaktør og har dermed en veiledningsrolle overfor kommunene, sier hun.

Utvalget ser også for seg at det er fylkeskommunene som skal forvalte ordningen for besøksbidrag.

Handlingsplan

Regjeringen jobber med en handlingsplan for reiselivet som tar for seg bærekraftig utvikling, helårige arbeidsplasser, kompetanse, markedsføring, destinasjonsutvikling og verdiskaping over hele landet.

Handlingsplanen vil konkretisere regjeringens reiselivssatsinger, inkludert pilotprosjekter for besøksbidrag, godkjenningsordning for guider og prosjekt Reiseliv 2030.

Rapporten fra Reisemålsutvalget vil bidra til utformingen av denne handlingsplanen.

Om Reisemålsutvalget

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 26. august 2021 av regjeringen Solberg.

Leder har vært Trine Skei Grande, direktør for bærekraft Footprint/Sopra Steria.

Formålet har vært å ta en helhetlig gjennomgang av relevante rammevilkår for utviklingen av reiselivsaktivitet i norske kommuner.

Les rapporten: NOU 2023: 10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid