Nekrolog for en gravhaug

Kulturarv har undersøkt den store haugen på Elvsholmen, og melder med sorg at det ikke er en gravhaug.  

Elvsholmen og haugen besøkt i november.  - Klikk for stort bildeElvsholmen og haugen besøkt i november. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre. Da historikeren Gerhard Schøning reiste gjennom Hedmarken i 1775 merket han seg haugen på Elvsholmen, som han omtalte slik:

en liden holme og paa den en meget stor rund Kjæmpe-Haug…  

Det er ikke rart at Schøning med 1700-tallets vitenhorisont forestilte seg at en kjempe var gravlagt i haugen. Haugen er hele 50 meter i diameter og 6 meter høy.

Gravhaugen har vært et landemerke og det har gått sagn, i alle fall tilbake til 1800-tallet, om at kongen på Åker var gravlagt på Elvsholmen.

Graving i haugen på 1950-tallet

På 1950-tallet ble haugen undersøkt av en arkeolog for første gang. Anders Hagen gravde i haugen i forbindelse med at arkitekten Rolf Prag hadde fått i oppdrag å sette opp et hus på meieriets eiendom på Elvsholmen.

Anders Hagen skrev at han foretok en prøvegraving som viste at haugen var bygget av fin matjord blandet med sand og en del kull. Hagen mente derfor at det åpenbart var en gravhaug.

Et nasjonalmonument

Seinere, på 1970-tallet (i forbindelse med forslag til endring av fredning av Åkersvika naturreservat), sammenlignet Oldsakssamlingen haugen på Elvsholmen med «våre fremste gravminner fra forhistorisk tid, som eksempelvis Oseberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene i Vestfold».

Oldsaksamlingen mente at haugen var

...et nasjonalmonument som må sees i sammenheng med sagatidens kongsgård på Åker.

Maktsenteret på Åker gård

Maktsenteret på Åker gård lå bare et steinkast unna Elvsholmen. Sammenhengen mellom haugen og Åker gård har vært en vanlig antagelse.

Fra Åker gård og området rundt finnes det spektakulære gjenstandsfunn og spor etter langhus fra jernalderen. Nede ved vannet ligger naustet som var stort nok til å kunne romme et langskip fra vikingtiden.

Ny teknologi tas i bruk

I 2017 gjennomførte NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) en georadarundersøkelse av Elvsholmen. Dette var et resultat av at en interessegruppe fra Hamar, ledet av Knut Ståle Hauge, samlet inn penger til en undersøkelse. Teorien var at haugen kunne romme et skip.

Sett i sammenheng med funnene fra Åkerområdet var det en plausibel tanke, og i tråd med sammenligningen til Oseberg- og Gokstadskipet som Oldsaksamlingen hadde gjort noen tiår tidligere.

Georadarundersøkelsen viste dessverre ingen spor etter en skipsgrav, og i tillegg ble det reist tvil om haugen i det hele tatt var lagd av mennesker. Det kommer av at georadaren ikke kunne påvise klare lagskiller innad i haugen, noe man skulle forvente av en haug bygd av mennesker.

NIKU mente derfor at det ut fra georadardataene alene, var ingenting som skulle tilsi at haugen på Elvsholmen var menneskeskapt.

NIKU Oppdragsrapport 158/2017: Georadarundersøkelser ved Elvsholmen.  (PDF, 8 MB)

Fylkeskommunen har derfor funnet det nødvendig å grave i haugen for å få avklart om det er en naturlig haug eller en gravhaug.

Undersøkelse av haugen høsten 2022

Arkeologer fra Kulturarv i fylkeskommunen undersøkte haugen nå høsten 2022. Vi brukte gravemaskin og det ble gravd to sjakter i haugen.

En sjakt ble lagt i haugens vestre kant, ut mot husmannsplassen, og en sjakt i toppen av haugen. Begge sjaktene ble gravd til en dybde på inntil 1,5 meter. Dette ble gjort for å få frem gode profiler, slik at vi kunne se lagskillene som må være til stede for å slå fast at haugen er menneskeskapt.  Slike lagskiller fant vi ikke i sjaktene. I stedet så vi urørte morenemasser.

Vi måtte konkludere med at haugen er en naturformasjon.

Fra arbeidet med sjakten i vestre kant av haugen.  - Klikk for stort bildeFra arbeidet med sjakten i vestre kant av haugen. Innlandet fylkeskommune, May-Tove Smiseth.

Fra sjakten som ble lagt inn i haugens vestre kant.  - Klikk for stort bildeFra sjakten som ble lagt inn i haugens vestre kant. Innlandet fylkeskommune, May-Tove Smiseth.

Sjakten i toppen av haugen graves.   - Klikk for stort bildeSjakten i toppen av haugen graves. Innlandet fylkeskommune, May-Tove Smiseth.

En kommentar til den motsatte konklusjonen som Anders Hagen kom til i 1953 er at kullbitene som ble observert den gangen kan ha vært fliser av alunskifer. Det finnes mye alunskifer i massene i haugen som ligner på kull.

En annen mulighet er at det det på 1950-tallet ble gravd i åkerlag som finnes på haugen.

Sjakten i vestre kant av haugen graves.   - Klikk for stort bildeSjakten i vestre kant av haugen graves. Innlandet fylkeskommune, Kjetil Skare.

Hva skjer nå?

Det må få lov å synke inn at det til slutt viste seg å ikke være en gravhaug på Elvsholmen. Kulturarv utarbeider rapport fra  registreringen.

Fredningen blir nå fjernet og haugen blir et tradisjonsminne.