Retningslinjer for metallsøking

Vi ønsker et godt samarbeid med detektorister. Dere kan gjøre en viktig jobb med å redde kilder til Innlandets og Norges historie.

For å sikre at denne jobben blir gjort så godt som mulig er det viktig at gjeldende lovverk og retningslinjer følges. 

Nasjonale retningslinjer 

Riksantikvaren har utarbeidet nasjonale retningslinjer for metallsøking, som er tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider. Det er viktig å sette seg grundig inn i disse retningslinjene. Det har dessverre vært episoder de siste årene hvor nye detektorister har brutt kulturminneloven, fordi de ikke har lært seg regelverket knyttet til ansvarlig detektorbruk. 

Innlandets regionale retningslinjer 

Innlandets regionale retningslinjer avspeiler de nasjonale retningslinjene, og inneholder i tillegg mer detaljert informasjon om blant annet innlevering av funn. 

Ta kontakt hvis: 

  • Du har funnet noe du tror eller vet er innleveringspliktig. 
  • Du har spørsmål om hvor du kan søke. 
  • Du ønsker gjennomgang av det du har funnet for å sikre deg mot at du har innleveringspliktige funn uten å være klar over det. 
  • Du ønsker informasjon om metallsøking, kulturminneloven og oppbevaring av funn. 
  • Du opplever at andre detektorister gjemmer unna innleveringspliktige funn. 

Du kan kontakte oss på e-post: detektorfunn@innlandetfylke.no eller henvende deg til kontaktpersoner nederst på nettsiden. 

1. Du må ikke søke der det er automatisk fredete kulturminner 

Alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet (jf. kulturminneloven §§ 3, 4 og 6). Dette gjelder både kulturminner som er kjent og kulturminner som ikke er kjent ennå. Dette betyr at hvis du gjør et funn som viser at det er et automatisk fredet kulturminne på funnstedet, så skal du stoppe søket og kontakte fylkeskommunen (se punkt 16). 

Alle kulturminner har en sikringssone på minimum 5 meter som er vernet sammen med kulturminnet. Mange kulturminner er dessverre feilplassert på kartet, eller at området som er avsatt til kulturminnet er for lite. Derfor anbefaler vi at du holder en avstand på 25 meter fra ytterkanten av markeringen av kulturminnet. 

2. Før du går ut med metalldetektor bør du sette deg inn i lovverket og retningslinjer 

Kulturminneloven

Riksantikvarens retningslinjer

3. Kart som gir oversikt over hvor det er automatisk fredete kulturminner 

Det enkleste kartet som viser alle kulturminner Det enkleste kartet som viser alle kulturminner finner du her   

Vi kan også anbefale Innlandsgis som er et samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene i Innlandet, i tillegg til Statens vegvesen. 

I Innlandsgis finner du alle kulturminnedata fra Askeladden og enkelte datasett med kulturminner som ikke er i Askeladden. Dette er en litt mer teknisk kartløsning, som krever at man slår på kartlag for kulturminner for at det skal fungere.  

4. Gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 og samiske gjenstander som er fra år 1917 eller eldre, er statens eiendom 

Gjenstandene omtales ofte som innleveringspliktige, og de som finner slike gjenstander plikter å levere dem inn (jf. kulturminneloven §§ 12 og 13). 

Innleveringspliktige funn gjort ved metallsøking er vår felles kulturarv. Å beholde slike funn selv er kulturminnekriminalitet, og straffes med bøter og fengsel. 

5. Sett deg inn i hvordan innleveringspliktige gjenstander ser ut 

Hvis du begynner å detektere uten å ha grunnleggende kunnskap om hvordan innleveringspliktige gjenstander ser ut, så risikerer du å samle inn og kaste verdifulle kulturhistoriske gjenstander. 

Vi må hvert år plukke ut innleveringspliktige gjenstander fra skrotposene til nybegynnere. I mange tilfeller er da funnopplysningene gått tapt, fordi finner ikke lenger husker hvor funnet ble gjort. For å unngå dette, så er denne fremgangsmåten viktig: Gjenstander, som man tar ut av åkeren, og som man ikke er 100 % sikker på er moderne, skal det tas koordinater på.

Er du i tvil om en gjenstand du har funnet er innleveringspliktig, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.

Gjenstander kan du blant annet se her: 

6. Vi fraråder sterkt at du søker med detektor utenfor dyrket mark 

Å ta opp gjenstander fra pløyelaget kan sikre dem for ettertiden. Gjenstander som ligger i pløyelaget ligger ikke på sin opprinnelige plass. De er i tillegg utsatt for stadig ytre påvirkning fra plog, harv og gjødsel. Dersom de blir liggende vil de knuses og forvitres, så det er bra at de blir funnet og levert inn, slik at de kan tas vare på. 

Gjenstander som ligger i urørte områder utenfor dyrket mark, slik som skog, utmark og fjellområder, utsettes ikke for disse farene og vil kunne ligge intakt i lang tid framover på den plassen der de opprinnelig ble lagt. De trenger altså ikke å "reddes" på samme måte som funnene i pløyejorda – de har ligget i jorda i tusen år eller mer og tåler godt å ligge lenge enda. 

Hvert år må kulturminnemyndighetene bruke store summer på å grave ut arkeologiske funn utenfor dyrket mark, slik som graver som er forstyrret av detektorister. Finnerne tror de "redder" arkeologiske gjenstander fra å gå tapt, men det de faktisk gjør er å grave seg ned i intakte funn og ødelegge disse helt eller delvis. 

I alvorlige tilfeller kan dette medføre politianmeldelse. De pengene som kulturminneforvaltningen må bruke på å rydde opp etter slike uheldige detektorfunn, må vi ta fra andre gode formål i kulturminnevernet. 

7. Vi anbefaler at du er medlem av en detektorklubb 

Gå gjerne sammen med mer erfarne metallsøkere i begynnelsen. 

Som medlem av en klubb vil du få tilgang til Facebook-sider og forum der du kan diskutere og spørre om gjenstander. Du har også mulighet til å delta på foreningsturer og sosiale søk. 

8. Du må ha grunneiers tillatelse til å søke, dette gjelder også statlig eller kommunal eiendom 

Du må ha grunneiers tillatelse uansett hvor du søker og uansett hvem som eier området. Dette gjelder også skog og utmark, badestrender osv.  

Opplysningsvesenets fond gir ikke tillatelse til å søke på sine eiendommer, selv ikke når bruker av jorden har gitt sin tillatelse. Vær også oppmerksom på at det vanligvis ikke er lov å bruke metallsøker i nasjonalparker. 

9. Si ifra til grunneieren hvilke funn du har gjort 

Når du er ferdig med å søke hos en grunneier er det lurt å orientere ham/henne om de funnene som er gjort hos vedkommende.  Vær oppmerksom på at hittegodsloven gjelder for funn som ikke er innleveringspliktige.  

10. Gi beskjed til fylkeskommunen senest første virkedag etter at funnet er gjort 

Når du har funnet innleveringspliktige gjenstander, skal du gi beskjed til Innlandet fylkeskommune innen første virkedag etter at funnet er gjort. Vi avtaler da innlevering. Se kontaktinformasjon nederst på siden. Vær oppmerksom på at manglende innmelding av funn senest første virkedag etter at funnet er gjort vanligvis vi føre til at det ikke blir utbetalt finnerlønn (hvis funnet er aktuelt for det i utgangspunktet) 

Vi ber om at du fortrinnsvis melder fra om funn på e-post: detektorfunn@innlandetfylke.no

Som hovedregel ønsker vi at gjenstandene leveres hos oss på Lillehammer eller Hamar. Etter forhåndsavtale er det mulig med andre innleveringsmåter, eksempelvis direkte innlevering til Kulturhistorisk museum, innlevering til et annet museum eller at funnet leveres til fylkeskommunen av andre enn finneren.  

Dersom funnet skal sendes i posten må det pakkes forsvarlig og sendes med sporing. Ved sosiale søk, foreningsturer o.l. kan det være felles levering av funn. Ferdig utfylt funnskjema leveres sammen med gjenstanden til den som er ansvarlig for å levere inn funn. 

11. Det er finneren som er ansvarlig for innlevering 

Innleveringspliktige funn skal ikke gis til grunneier, heller ikke til midlertidig oppbevaring. 

Vi har hatt tilfeller der grunneieren har ønsket å få beholde gjenstander litt. Dette medfører merarbeid for oss, og i noen tilfeller har det vært vanskelig å få funnene utlevert fra grunneier. 

12. Hvert enkelt funn skal måles inn med GPS  

Det finnes flere typer forholdsvis rimelige, håndholdte GPS-er som er egnet til formålet. Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du trenger veiledning. GPS-en er fabrikkinnstilt på wgs 84 og bredde og lengdegrader. Vi ber om at alle endrer dette slik at den automatisk viser wgs 84, utm 32. 

Alle gjenstander du samler inn, med unntak av ting som tydelig er skrot, skal måles inn med GPS. Da slipper du å stå uten funnopplysninger hvis det viser seg at et funn er innleveringspliktig. Husk også å slå på GPS-en i god tid før du begynner å måle, så du ikke oppgir koordinatene på hjem- eller jobbadressen på første funn. 

13. Ta bilde av funnet sammen med GPS (slik at koordinatene vises) på funnstedet 

Vi anbefaler at du tar bilde av funnet sammen med GPS som viser koordinatene, så har du bedre kontroll på hvor funnet er gjort. 

14. Ha med egnede poser eller esker til oppbevaring av funn når du er ute og søker 

Ha også med en penn til å skrive koordinater og informasjon på posene/eskene. Det er lurt å bruke vannfast penn. 

Ha med poser, gjerne med lynlås (ziplock), eller egnede esker ut i felt. Bruk én pose/eske per gjenstand og skriv koordinater på posen/esken. Skriv gjerne navnet ditt, dato, gården og kommunen på posen også. 

15. Når du søker i dyrket mark, må du ikke grave under pløyedybde 

Dersom du skjønner at gjenstanden ligger dypere i jorden, skal du ta kontakt med Innlandet fylkeskommune. 

Det er viktig å ikke grave dypere enn pløyelaget. Under pløyelaget kan det ligge graver, ildsteder og annet som er automatisk fredet, og disse må ikke graves opp. 

Det kan være vanskelig å se overgangen mellom dyrket mark og det som ligger under. Dersom du ikke graver dypere enn 15–20 cm vil du normalt sett være i pløyelaget. 

Det kan være vanskelig å høre signaler under pløyedybde, men store jerngjenstander kan gi et tydelig signal, selv ned på 40 cm eller dypere. Ikke grav opp slike signaler. Intakte funn skal ligge urørt.  

16. Stopp søket om du finner graver, offerfunn e.l. 

Du må umiddelbart stoppe søket og ringe fylkeskommunen dersom du finner flere gjenstander som ligger relativt tett og som er godt bevart, spesielt hvis det er trekull, bein eller lignende i jorda i tillegg. Dette kan dreie seg om oppløyde graver eller offerfunn som trenger rask arkeologisk førstehjelp. 

Dersom du er usikker på om du har funnet en grav, offerfunn eller lignende, stopp søket og ring fylkeskommunen. Får du ikke tak i noen, så marker stedet, og gå 25 meter unna før du søker videre. 

17. Innleveringspliktige gjenstander bør oppbevares kjølig, tørt og mørkt 

Innleveringspliktige gjenstander bør lagres tørt, kjølig og mørkt, eksempelvis i kjøleskap. Du kan lagre dem i posen du la dem i da du fant dem, men ikke legg jord i posen. Det er viktig at du ikke vasker eller rengjør gjenstanden, for det kan skade den. 

Gjenstander med emalje bør ikke tørke ut.  

Jerngjenstander kan du la tørke først, før du legger dem i kjøleskapet i en åpen pose – for å minimere rustangrep. 

18. Funnskjema leveres sammen med gjenstanden 

Benytt funnskjema fra Riksantikvaren. Det kan du fylle ut digitalt og sende som e-post, eller fylle ut for hånd. 

Du skal fylle ut ett funnskjema per gjenstand. Funnskjemaet følger gjenstanden fra finneren, via fylkeskommunen og inn til Kulturhistorisk museum. Koordinater skal føres opp på funnskjemaet. 

Fylkeskommunen hjelper til med å fylle ut skjemaet ved behov. 

19. Finnerlønn 

Det kan utbetales finnerlønn for gjenstander. Du må opptre i tråd med gjeldende lover og regler, inkludert retningslinjer, for å få finnerlønn. 

Du finner informasjon om finnerlønn på Riksantikvarens sider.   

20. Du får kvittering på at du har levert et funn 

Etter at du har levert et funn, får du en kvittering fra fylkeskommunen dersom du ønsker det. Kvitteringen kan være en e-post fra detektorfunn@innlandetfylke.no

Funnet legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Da blir det tilgjengelig i kartløsningene (se pkt. 3). 

21. Årlig detektormøte 

Før hver sesong holdes det detektormøte i fylkeskommunen. På møtet blir retningslinjer og lovverk gjennomgått, og det er også foredrag om arkeologi. 

Vi anbefaler deg å delta på disse møtene. Her finner du gjennomgangen av retningslinjene fra det årlige metallsøkermøtet i 2021.  (PDF, 3 MB)

22. Detektorturisme 

Dersom du søker i fylker du normalt ikke søker, bør du ikke ta med eventuelle funn ut av fylket. Før du drar på slike turer, bør du enten avtale innlevering med den gjeldende fylkeskommunen eller søke sammen med lokale detektorister som kan levere funnene.