Vannforvaltning

Innlandet fylkeskommune har flere roller innen vannforvaltning og koordinerer blant annet arbeidet etter vannforskriften.

Vann er en viktig ressurs

Vann er en felles ressurs som har stor betydning for bærekraftig samfunnsutvikling. Riktig forvaltning av vann er viktig med tanke på drikkevann, fiske, bading, rekreasjon, vanning, næring, naturmangfold og god folkehelse.

Målet vårt er å forvalte vannet slik at det gir både samfunnsmessig og miljømessig gevinst.

Fylkeskommunen og vannforskriften

Fylkeskommunene har et ansvar for å gjennomføre arbeidet etter vannforskriften. Gjennom vedtatte vannforvaltningsplaner er det fastsatt miljømål for alle sjøer, bekker og elver. 

Planmyndighet

Som regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven skal Innlandet fylkeskommune følge opp regionale vannforvaltningsplaner i eget fylke.

Vi skal sikre at  hensynet til vannmiljø blir ivaretatt lokalt og regionalt, og bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Vannområder i Innlandet

Innlandet har mesteparten av sitt areal i Innlandet og Viken vannregion. Innlandet og Viken vannregion er inndelt i vannområder. Sju av vannområdene har areal i Innlandet fylke. Innlandet fylkeskommune har oppfølgingsansvar for fem vannområder, de resterende følges opp av andre fylkeskommuner.

Mer informasjon om vannforvaltning finnes på Vannportalen

Gå til Vannportalen