Utsatte sak om bussdrift

Med knappest mulig flertall utsatte hovedutvalg for samferdsel saken om kollektivtransport i egenregi.

Flere busser på Lillehammer skysstasjon - Klikk for stort bilde Innlandstrafikk Fylkestinget vedtok i 2019/2020 å evaluere anbudsordningen på kollektivtransporten og samtidig vurdere om fylkeskommunen heller skal drifte kollektivtransporten med buss selv.

Vista analyse har utredet muligheten for at fylkeskommunen skal overta driften av kollektivtransport med buss i Innlandet. I dag er denne driften på anbudskontrakter.

– Mangelfull rapport

Ap, SV og MDG mener rapporten fra Vista analyse er mangelfull. Da hovedutvalg for samferdsel møttes onsdag, fremmet de et forslag om å utsette saken.

– Vi mener det er mange områder som ikke er belyst, og vi mener det er feil å vedta noe i saken før vi har fått et bredere kunnskapsgrunnlag, sa Sjur Strand (Ap) da han la fram utsettelsesforslaget på vegne av de tre partiene.

13 spørsmål

I utsettelsesforslaget var det listet opp 13 spørsmål som de tre partiene mener må besvares før saken kan sluttbehandles. Spørsmålene går blant annet på mer detaljert informasjon om de ansattes vilkår i dagen ordning.

Haldor Ødegård (Sp) var enig i at politikerne bør få svar på de 13 spørsmålene, men at det ikke er hensiktsmessig å utsette saken til februar.

– Det er mange busselskap som går og venter på et vedtak. Det er også et moment i dette her, sa han.

Han fremmet et alternativt forslag til utsettelsesforslaget på vegne av Sp om at saken sluttbehandles i desember som opprinnelig planlagt, men at administrasjonen skal svare opp de 13 spørsmålene før møtet i fylkestinget.

– Godt utredet

Ødegård fikk støtte av både Høyre og FrP.

– Saken er mer enn godt nok utredet. Rapporten er entydig på at det blir vesentlig dyrere, men ikke nødvendigvis vesentlig annerledes hvis fylkeskommunen skal overta driften, sa Joakim Ekseth (H).

Bamrud anbefaler ikke egenregi

Innstillingen fra fylkeskommunedirektør Tron Bamrud var at fylkeskommunen ikke bør overta driften av kollektivtransporten, men fortsette å konkurranseutsette kontrakter for fylkeskommunal rutedrift.

Han mener blant annet at fylkeskommunen blir en liten aktør sammenliknet med dagens operatører og vil få utfordringer med å kunne drive like effektivt som store profesjonelle bussaktører.

Politisk behandling

Utsettelsesforslaget fra Ap, SV og MDG ble vedtatt med seks stemmer. Fem stemte for forslaget til Sp.

Dermed blir saken tidligst sluttbehandlet i fylkestinget i februar 2023.

Les sakspapirene PS 16/2022