Støtter endring av vernegrense

Fylkesutvalget støtter at vernegrensen for Lågendeltaet endres, slik at ny E6 kan bygges som planlagt.

Skisse som viser hvor  brua skal gå over Lågendeltaet. - Klikk for stort bildeSkissen viser areal som Statsforvalteren foreslår å ta ut av verneområdet. IFK Statsforvalteren har fått et oppdrag fra Miljødirektoratet om å se på endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat. Forslaget fra Statsforvalteren er nå ute på høring, og fylkeskommunen er en av høringsinstansene.

Formålet med grenseendringen og eventuelle nye bestemmelser i verneforskriften er å legge til rette for å bygge ny E6 i tråd med reguleringsplanen som er vedtatt for E6 Roterud – Storhove.

Bru ut av verneområdet

Noe av utfordringen i gjeldende arealplaner er at store deler av brua som skal gå over Lågendeltaet ligger innenfor dagens naturreservat. Statsforvalteren foreslår at området der brua skal ligge ikke lenger skal defineres innenfor naturreservatet. Det betyr at verneforskriften heller ikke vil gjelde for bruområdet.

Noe av det midlertidige anleggsarbeidet vil likevel skje innenfor områder der verneforskriften gjelder. Statsforvalteren foreslår derfor å gi dispensasjon for nødvendig anleggsarbeid og framtidig vedlikehold.

Siden verneforskriften ikke lenger gjelder for bruområdet hvis dette blir vedtatt, må naturverdiene ivaretas etter andre regelverk, som forurensningsloven, lakse- og innlandsfiskeloven og plan- og bygningsloven.

Miljøforbedrende tiltak

En forutsetning for grenseendringen er at man må gjennomføre miljøforbedrende tiltak som skal redusere konsekvensene for naturmiljøet.

Nye Veier har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å lage en plan på dette sammen med lokale planmyndigheter, Statsforvalteren og i dialog med Miljødirektoratet. Denne planen skal være klar før grensejusteringen blir vedtatt.

SV og MDG støtter ikke endringen

Bjørnar Tollan Jordet (SV) fremmet et alternativt forslag på vegne av SV og MDG der de ikke støtter den foreslåtte endringen i verneforskriften. De mener endringen strider mot det opprinnelige verneformålet

- Saken vi har til behandling i dag klipper en del ut av Lågendeltaet, sier at dette er ikke viktig lenger og åpner for et inngrep som flere av oss mener er unødvendig, dyrt og uansvarlig, sa Jordet.

- Vi har så innmari lyst på denne vegen at vi setter de langsiktige samfunnskonsekvensene til side. Jeg mener dette er uansvarlig, supplerte Johannes Wahl Gran (MDG).

Endringen fikk flertall

Resten av fylkesutvalget var derimot positive til Statsforvalterens forslag til endring.

- I Arbeiderpartiet oppfatter vi at verneformålet ivaretas på best mulig måte med den løsningen som er valgt. Det er en grunn til at det er brukt så lang tid på dette utredningsarbeidet, sa Hans Kristian Enge (Ap).

Fylkeskommunedirektørens innstilling med to tilleggsforslag ble vedtatt mot de to stemmene til SV og MDG. Tilleggsforslagene var fra Høyre om støybegrensende tiltak og Sp, som understreket at ny E6 forbi Lillehammer er viktig også for fremdriften og sluttføring av E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Les sakspapirene PS 60/2023