Mer penger til kollektivtransport

Fylkestinget vedtok å øke rammen til kollektivtransport med 100 millioner kroner i behandlingen av fylkesbudsjettet.

Buss på holdeplass på kveldstid om vinteren. - Klikk for stort bilde Innlandstrafikk I tillegg ble mange av fylkeskommunedirektørens forslag til innsparinger reversert.

Saken ble behandlet i fylkestinget onsdag.

Fem forslag til budsjett

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget var budsjettforslaget fra Ap, MDG, SV, KrF, PP og Venstre. Dette forslaget fikk også flertall i fylkestinget.

Alle de andre partiene fremmet alternative forslag, men hver for seg: Høyre, Rødt, FrP og Sp. Se alle budsjettforslagene nederst i artikkelen.

Alle de alternative budsjettforslagene tar utgangspunkt i fylkeskommunedirektørens forslag til budsjett.

- Tjenester foran måltall

Budsjettkoalisjonen Ap, MDG, SV, KrF, PP og Venstre har lagt inn et driftsresultat på mellom to og tre prosent. De finner ikke rom for å avsette store summer til disposisjonsfond.

De skriver i forslaget sitt at fylkeskommunen i økonomisk vanskelige tider må prioritere tjenester, ikke måltall.

- Det som er viktig i den krevende tida vi er i, er at vi evner å se folk. Nå er det tid for handling. Derfor er det riktig å gå litt på akkord med noen av de økonomiske parameterne fordi det er også ansvarlig økonomisk politikk, sa Hans Kristian Enge (Ap), da han la fram forslaget på vegne av de seks partiene.

Kritikk fra Høyre

Dette var ikke Hanne Alstrup Velure (H) enig i.

- Å sette til side de estimatene som er gjort av fagfolk, det kaller ikke jeg ansvarlig. Tjenestene er det vi skal yte. Måltallene beskriver hvordan vi skal betale dem, hvor vi skal ta pengene fra. Vi må faktisk forholde oss til tall, ikke bare tjenester, sa hun.

Økt låneopptak

For å finne inndekning for utgiftene i 2023, foreslår budsjettkoalisjonen blant annet å redusere egenfinansiering av investeringer med 50 millioner kroner. Det betyr at de må låne disse pengene i stedet.

De økte også skatteanslaget med drøyt 36 millioner kroner mer enn fylkeskommunedirektørens anslag.

Kollektivtransport

I forslaget sitt har budsjettkoalisjonen lagt inn 100 millioner ekstra til kollektivtransporten for 2023.

- Et godt kollektivtilbud er en av våre viktigste oppgaver. Skal vi klare å nå klimamålene, må vi legge til rette for at folk kan reise mer miljøvennlig. En viktig del av den satsingen er at vi beholder rutetilbudet, sa Reidun Andrea Rønning (Ap).

Hun understreket at ved å bevilge 100 millioner kroner ekstra til kollektivtransporten, blir det likevel ingen styrking av tjenesten.

- På grunn av kostnadsøkninger er dette for å holde oss på 2022-nivå, fortsatte hun.

Til sammenlikning hadde fylkeskommunedirektør Tron Bamrud lagt inn en økning på 30 millioner kroner i sitt forslag til budsjett.

Reverserte kompetansekutt

Fylkeskommunedirektøren hadde lagt inn en del innsparingstiltak i sitt budsjettforslag.

Innenfor kompetansefeltet foreslo han blant annet å redusere rammen til voksenopplæringen med 3,3 millioner kroner, redusere rammen til spesialundervisning med 2,6 millioner kroner og avvikle ordningen med gratis skolefrokost (sparer 1 million kroner) i 2023.

Mange av kuttforslagene blir reversert i budsjettkoalisjonens forslag.

- Skolen skal være et sted for å lære, men vel så viktig – et sted å være. I dette budsjettet velger vi å videreføre skolefrokostordningen. Skolefrokost sørger for utjevning av sosiale forskjeller i den videregående skolen, sa Ingrid Tønseth Myhr (Ap).

Hun henviste også til forskning som sier at det er direkte sammenheng mellom gode skoleresultater og skolefrokost.

Reverserte kulturkutt

Når det gjelder kulturfeltet, foreslo Bamrud en innsparing på nesten 5,3 millioner kroner. Her ligger det blant annet inne en reduksjon til museene på 500 000 kroner, 2 millioner kroner mindre i tilskudd til store arrangementer og 1 million kroner mindre til tilskuddsordninger innenfor kunst og kultur.

- Kulturen skaper fellesskap og ivaretar vår felles arv og historie. Vi finner rom for å reversere kuttet i tilskuddsordninger innenfor kunst og kultur. Vi har flere viktige kulturaktører i Innlandet som er med på å skape levende lokalsamfunn. Tilskuddsordningene gir fylkeskommunen en stor mulighet til å støtte opp under ulike initiativ. På den måten er vi en aktiv samfunnsbygger for hele Innlandet, sa Kjerstin G. Lundgård (Ap).

Fristiller folkehøgskolene

Når det gjelder Toten og Ringebu folkehøgskoler, ble driftsstøtten på 1,3 millioner kroner fjernet i fjor. I fylkeskommunedirektørens forslag er de siste utgiftene fylkeskommunen har med de to skolene kuttet fra og med 2023. Det er 300 000 kroner til sammen for de to skolene årlig.

Målet er å fristille folkehøgskolene fra fylkeskommunen.

I budsjettkoalisjonens forslag halverer de støtten for 2023 og 2024, og så kutter de den helt fra 2025.

Alle budsjettforslagene

Ap, MDG, SV, KrF, PP og Venstre (vedtatt)

Høyre

Senterpartiet

Fremskrittspartiet

Rødt

Fylkeskommunedirektørens forslag

Sakspapirer og debatt

Les sakspapirene PS 85/2022

Se debatten i nett-tv