Mer lønn og økt selvforsyning

Bonden må tjene mer og Norge må øke selvforsyningsgraden av mat, mener fylkestinget.

Traktor kjører på en kornåker. - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Det er noen av hovedpunktene i fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene for 2023.

Fylkeskommunene blir hvert år invitert til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene.

Torsdag vedtok fylkestinget hva de skal legge vekt på i innspillet til neste års jordbruksforhandlinger.

Alternative forslag

Flere partier leverte alternative forslag til innstillingen fra hovedutvalg for næring: MDG, FrP og SV. I tillegg leverte Ap og Sp et fellesforslag, som fikk flertall med 35 stemmer.

SV og MDG stemte primært for egne forslag, men stemte sekundært for forslaget til Ap og Sp.

Lønnsomhet

I vedtaket står det blant annet at inntektsgapet mellom bonden og andre yrker må bli tettet. Politikerne vil ha tiltak som sikrer lønnsomhet og inntekt for bonden på nivå med andre grupper i samfunnet.

- Stortinget har bedt regjeringen om at den i løpet av 2022 skal legge fram en konkret opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper innen fire år. En slik plan må på plass foran de kommende jordbruksforhandlingene, og det må etableres et tallgrunnlag som på en bedre måte enn i dag gjør det mulig å vurdere inntektsnivået, sa Olav Røssum da han la fram forslaget på vegne av Sp og Ap.

Selvforsyning

Røssum la også til at produksjon av mat basert på norske ressurser er svært avgjørende for samfunnets totale samfunnsberedskap. Derfor må det utarbeides en forpliktende plan for å oppnå en selvforsyningsgrad på minst 50 prosent.

Redusere klimautslipp

Politikerne er også opptatt av nye tiltak og økt satsing på eksisterende tiltak for å redusere klimautslipp fra landbruket. Her trekker de blant annet fram blant annet Regionalt miljøprogram (RMP), som de mener bør bli styrket.

Dessuten vil de at bonden skal få støtte til å gjennomføre klimatiltak basert på fornybare ressurser på og tiltak for å forbedre jordhelsen.

Rekruttering og kompetanseøkning

Politikerne mener velferdsordningene må løftes for å sikre rekruttering til bondeyrket. Dette betyr blant annet tilskudd til avløsning ved sykdom, svangerskap, fødsel, ferie og fritid.

Voksenagronomutdanningen er avgjørende for å bygge god kompetanse hos bonden og satsingen må videreføres på samme nivå som i 2022, mener politikerne.

Les sakspapirene PS 90/2022

Det er Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som forhandler med staten i jordbruksoppgjøret.