Innlandet skal bli mer inkluderende

Fylkestinget vedtok onsdag Regional plan for det inkluderende Innlandet.

Dame i gule klær med parasoll som hopper i været. - Klikk for stort bilde Ferskvann - Hovedmålet er at denne planen skal være et relevant verktøy for å jobbe kunnskapsbasert og metodisk og for å forsterke innsatser og samarbeid slik at Innlandet oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle, sa Anne Thoresen (Ap), som også har ledet den politiske styringsgruppa.

Utjevne ulikheter

- Et inkluderende arbeidsliv er nøkkelfaktoren som sikrer økonomisk og sosial trygghet, fremmer god helse og er med på å motvirke sosiale helseforskjeller, skriver fylkeskommunedirektøren i sin vurdering.

Planen skal også bidra til å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i tidlig oppvekst, skole utdanning og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

I tillegg skal planen bidra til at oppveksten til barn og unge preges av åpenhet, tilhørighet og respekt.

Strategi, mål og handlingsprogram

Planen består av en strategidel med beskrivelse av mål og et handlingsprogram.

Hovedmålet er: Innlandet skal være et inkluderende samfunn for alle.

Planen er delt i tre hovedtemaer:

  • Kompetanse og livslang læring med målet: I 2030 har innlandet relevant og tilgjengelig utdanningstilbud som fremmer inkludering og livslang læring for alle.
  • Arbeidsliv og arbeidsplassutvikling med målet: I 2030 har Innlandet et inkluderende og innovativt arbeidsliv som sikrer arbeidsdeltakelse og verdiskaping.
  • Lokalsamfunn, møteplass og kultur med målet: I 2030 har Innlandet attraktive, tilgjengelige og bærekraftige byer og lokalsamfunn for alle.

Tiltak for å nå målene

I handlingsprogrammet står det beskrevet en rekke tiltak som skal bidra til at vi når målene beskrevet i strategidelen.

Behovet for rullering av handlingsprogrammet blir vurdert årlig i tilknytning til arbeidet med fylkesbudsjettet.

Forankret i Innlandsstrategien

Regional plan for det inkluderende Innlandet er forankret i Innlandsstrategien, som fylkestinget vedtok i 2020. Innlandsstrategien gir retning for prioritert politikk i perioden 2020-2024, og den er bygd på FNs 17 bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er også lagt til grunn for arbeidet med den regionale planen.

Regional plan for det inkluderende Innlandet erstatter seks gamle planer fra Oppland og Hedmark.

Politisk behandling

Vegard Riseng (H) fremmet et forslag på vegne av Høyre, Sp, FrP, Krf og Venstre om at planen ikke skal brukes som et verktøy for innsigelse i kommunale plansaker.

Anne Thoresen (Ap) fremmet tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp og Høyre om at fylkeskommunedirektøren skal vurdere hvordan sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv etter Agder-modellen kan gjennomføres i Innlandet fylkeskommune.

Hans Olav Lahlum (SV) fremmet tilleggsforslag om at fylkeskommunedirektøren skal legge fram en sak for fylkestinget første halvår av 2023 om arbeidet med å få på plass lovpålagte oppgaver med kvalifiseringsplan for innvandrere og tiltak for høyt kvalifiserte innvandrere.

Votering

Forslaget til nytt punkt 1 fremmet av Vegard Riseng (H) ble vedtatt med 54 mot 3 stemmer.

Tilleggsforslaget fremmet av Anne Thoresen (Ap) ble enstemmig vedtatt. Det samme ble tilleggsforslaget fremmet av Hans Olav Lahlum (SV).

Resten av innstillingen fra fylkesutvalget ble enstemmig vedtatt.

Gå til Regional plan for det inkluderende Innlandet

Les sakspapirene PS 4/2023

Se debatten i nett-tv

Mer om ordningen Likestilt arbeidsliv

To regionale planer til

Da politikerne vedtok Innlandsstrategien, bestemte de også at fylkeskommunen skulle lage tre regionale planer i denne valgperioden. Regional plan for det inkluderende Innlandet er den første planen som er vedtatt.

De andre to planene er Regional plan for klima, energi og miljø og Regional plan for samfunnstryggleik. Disse skal behandles i fylkestinget i juni.