Flertall for fortsatt anbud på buss

Hovedutvalg for samferdsel gikk onsdag inn for å beholde dagens organisering av busstransporten i Innlandet.

Buss ved stopp på kveldstid om vinteren. - Klikk for stort bilde Innlandstrafikk Hovedutvalget tilrår dermed fylkestinget å følge innstillingen til fylkeskommunedirektør Tron Bamrud om å ikke å drifte det fylkeskommunale kollektivtilbudet i egenregi.

Vil drifte selv

Mona Cicilie Stormoen (Ap) fremmet et alternativt forslag på vegne av Ap, SV, Rødt og Pensjonistpartiet om at fylkeskommunen selv skal overta driften av kollektivtransporten.

- For Arbeiderpartiet handler dette om arbeidsplasser, sjåførkrise, heltidsstillinger, pensjonssikkerhet for sjåfører, klima, et godt rutetilbud i distriktene og fleksibilitet i tilbudet til passasjerene. Vi ser at rekrutteringen til sjåføryrket er nesten ikke-eksisterende og at Innlandets rutetilbud ikke er godt nok. Vi etterlyser en mer helhetlig tenkning innad i i fylket og ikke oppsplittet i 13 kontraktsområder, sa Stormoen og la til:

- Det er sånn at hvis vi ønsker utvikling og forbedring, må vi tørre å tenke andre og nye politiske tanker. Vi ser de problemene og utfordringene som følger av anbudssystemet.

- Dyrere tilbud

Haldor Ødegård (Sp) er helt uenig med Stormoen.

- Jeg sliter med å skjønne argumentene i denne saken. At det ikke fungerer i dag, synes jeg er en litt merkelig påstand. Ifølge rapporten fra Vista Analyse, fungerer dette bra. Dette blir et dyrere tilbud, det ligger i saken, og et dyrere tilbud kan neppe bli et bedre tilbud, sa han.

Ikke bestemt seg

Suhur Lorch Falk (MDG) understreket at MDG ikke har bestemt seg for hvordan de vil stemme i fylkestinget.

- Dette er en krevende sak, som vi vil bruke tid på, sa hun og la til at hun i denne omgang ville stemme for fylkeskommunedirektørens innstilling.

Politisk behandling

Av forslagstillerne til det alternative forslaget, er det bare Ap og SV som har stemmerett i hovedutvalg for samferdsel. I tillegg brøt Shahnaz Khani (Ap) ut og stemte for fylkeskommunedirektørens innstilling.

Dermed fikk innstillingen fra Bamrud sju stemmer, mens det alternative forslaget fikk fire.

Saken skal endelig behandles i fylkestinget 22. februar.

Les sakspapirene PS 1/2023

Møte i hovedutvalg for samferdsel med mange folk både rundt møtebordet og langs veggene. - Klikk for stort bildeDet var stor interesse for saken om mulig egenregi av kollektivtransporten da den ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel. Marit Thobiassen Strande

Utsatt i november

Saken ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel og i fylkesutvalget i november. Da valgte et flertall bestående av Ap, SV og MDG å utsette saken.

Årsaken til dette var at de ønsket mer informasjon om forhold de mente ikke var belyst i den opprinnelige utredningen. De stilte 13 spørsmål til fylkeskommunedirektøren, de ville ha mer informasjon om blant annet sjåførenes ansettelsesforhold og lønns- og pensjonsvilkår.

Sprikende anbefalinger

Bakgrunnen for saken er at fylkestinget i april 2020 ba fylkeskommunedirektøren om å evaluere nåværende anbudsordning for kollektivtransport og dessuten utrede en mulig drift i egenregi.

Vista Analyse fikk utredningsoppdraget. Deres vurdering er at egenregi ikke vil gi bedre tjenester eller bidra til økte muligheter for regional utvikling. De mener derimot at det vil øke både kostnader og risiko for fylkeskommunen.

I tillegg til dette utredningsarbeidet, har Fagforbundet Innlandet bestilt en rapport fra Kommunekonsult. Deres samlede vurdering er at egenregi vil være å foretrekke både ut fra ønske om bedre styringsmuligheter for fylkeskommunen og lavere kostnader på sikt.

Fagforeninger vil ikke ha egenregi

Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som organiserer flest bussjåfører i Innlandet.

De mener at fylkeskommunal drift ikke nødvendigvis er løsningen for å bedre arbeidsvilkårene for sjåførene. De foreslår blant annet at fylkeskommunen må stille tydelige krav i anbudene som vil sikre flere heltidsstillinger og økt rekruttering til bransjen.