Åpner for parlamentarisme

Politikerne i fylkestinget åpner for at fylkestinget neste periode kan velge parlamentarisk styringsform.

Ordførerklubbe - Klikk for stort bilde Mostphotos Nåværende fylkesting vedtok onsdag at nytt fylkesting skal fortsette med formannskapsmodellen med samme antall politikere i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg som i dag.

Det nye fylkestinget, som velges høsten 2023, kan likevel velge å endre på dette.

Evaluere organiseringen

Fylkestinget vedtok i juni å evaluere den politiske organiseringen i Innlandet fylkeskommune. De satte ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe, som nå har levert en rapport.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse som er gjennomført blant politikere og medlemmer i medvirkningsorganer. I tillegg har de intervjuet ledere i sentraladministrasjonen og tillitsvalgte. Regionrådslederne er også invitert til å sende innspill.

Basert på dette, var innstillingen fra den politiske arbeidsgruppa å videreføre formannskapsmodellen.

Forslag om parlamentarisme

Hans Kristian Enge fremmet et endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet om at Innlandet fylkeskommune skal innføre parlamentarisme.

Forslaget om å innføre parlamentarisme fikk ikke flertall. 13 stemte for parlamentarisme, mens 41 stemte imot.

- Forslaget om parlamentarisme er fremmet for at en skal kunne ta stilling til dette i ny fylkestingsperiode, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen og la til at det ikke er noen konsekvens av utfallet i dette møtet, men at det bare gir en pekepinn.

Nytt fylkesting bestemmer

Det er uansett det nye fylkestinget som til slutt bestemmer om den politiske organiseringen den neste fireårsperioden skal være etter formannskapsmodellen eller parlamentarisk modell.

For at nytt fylkesting skal kunne ta opp saken for eventuelt å endre styringsmodell til parlamentarisme, må sittende fylkesting votere over formannskapsmodell eller parlamentarisme i løpet av 2022. Dette er bestemt i kommuneloven.

Siden saken ble behandlet onsdag, kan nytt fylkesting vedta å endre styringsmodellen når de blir konstituert høsten 2023.

Formannskapsmodellen

Politiske organer, som fylkesutvalg og hovedutvalg, blir satt sammen forholdsmessig etter fylkestingets sammensetning. Det er et tydelig skille mellom politikk og administrasjon.

Fylkeskommunedirektøren, som er administrasjonens øverste leder, har et selvstendig ansvar for en forsvarlig saksbehandling og er den som innstiller i saker som skal til politisk behandling.

Fylkesutvalget er valgt av fylkestinget og ledes av fylkesordføreren. Fylkesutvalget fører blant annet tilsyn med fylkeskommunens forvaltning, behandler fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett og forbereder sakene for behandling i fylkestinget.

Den parlamentariske modellen

Fylkesrådet er fylkeskommunens utøvende politiske organ og kan sammenliknes med en regjering. De har ansvaret både for å forberede saker til fylkestinget, innstille i saker og å sette vedtak ut i livet.

I tillegg leder fylkesrådet administrasjonen.

Modellen har ikke hovedutvalg, men komiteer som forbereder saker for fylkestinget. De har ingen beslutningsmyndighet.

Fylkesrådet er valgt av fylkestinget. De sitter også på fylkestingets nåde og kan bli tvunget til å gå av hvis et mistillitsforslag får flertall i fylkestinget.

Les sakspapirene PS 89/2022