81,2 prosent fullførte

For første gang er det flere elever som har fullført videregående opplæring i Innlandet enn gjennomsnittet for landet.

Fem elever som sitter rundt et bord med stabler av bøker på bordet. Flere elever i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Mostphotos

Dette gjelder elever som startet i videregående opplæring i 2016 og fullførte etter fem år på studieforberedende og etter seks år på yrkesfaglig utdanning. Tallene er hentet fra SSB.

81,2 prosent av elevene i dette kullet fullførte videregående opplæring, noe som er 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. For Innlandet er det en økning på 1,2 prosentpoeng sammenliknet med 2015-kullet.

– Flere fullfører på systemnivå, og det er ikke bare statistikk. Det er elever med vitnemål i hånden og muligheten til å kunne ta fart inn i voksenlivet, sa Ingrid Tønseth Myhr (Ap).

Kjønn og utdanningsprogram

Jenter på studiespesialiserende har den høyeste gjennomføringsgraden med 93 prosent. Gutter på yrkesfaglige utdanningsprogram har lavest andel fullført og bestått med 69,4 prosent. De er likevel for første gang over landsgjennomsnittet for denne gruppen.

Jenter på yrkesfaglige utdanningsprogram i Innlandet har den største økningen i andelen som fullfører og består. De øker med 4,1 prosentpoeng til 74 prosent.

Nedgang for skoleåret 2022/23

I tillegg til tallene fra SSB, har fylkeskommunen statistikk for å beskrive graden av gjennomføring per skoleår i Innlandet. For skoleåret 2022/23 er gjennomføringsgraden på 88,1 prosent. Det er en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2021/22.

Dette resultatet må ses i lys av koronapandemien. I skoleårene 2019/20, 2020/21 og 2021/22 ble det ikke gjennomført ordinære eksamener. Dessuten var fraværsreglene midlertidige, og det reelle fraværet var høyere enn det som ble rapportert.

Hvis vi sammenlikner resultatene fra skoleåret 2022/23 med året før korona, som var 2018/19, ser vi fortsatt en økning i andelen som fullfører og består. For 2018/19 var gjennomføringsgraden på 86,6 prosent. Økningen til 2022/23 er på 1,5 prosentpoeng.

Fravær

I 2022/23 var det en kraftig økning i fraværet blant elevene, sammenliknet med skoleåret før. I Innlandet økte det fra 2,9 prosent til 6,3 prosent. Det er vanskelig å sammenlikne disse skoleårene direkte på grunn av endringene under årene med koronapandemi.

Det vi kan se, er at fjorårets fraværstall er oppe på samme nivå som før fraværsgrensen ble innført skoleåret 2016/17. Dette mener flere er bekymringsfullt.

– Opptil nesten 9 prosent fravær ved noen av skolene våre, er for mye, sa Gjertrud Nordal (H).

Mobbing

Flere av politikerne var opptatt av at mobbetallene i Innlandet øker. 3 prosent hadde blitt mobbet av andre elever på skolen høsten 2022. Dette har elevene selv oppgitt i elevundersøkelsen. Gjennomsnittet for hele landet er på 2,6 prosent.

– Et godt skolemiljø er avgjørende for at folk skal prestere bra på skolen. Derfor er det veldig viktig at vi tar grep når vi ser tall som dette, sa Kajsa Kirkhus (V).

Yrkesopplæring

Fag- og yrkesopplæring teller sine resultater per 31. desember hver år. Ved utgangen av 2022 hadde til sammen 3141 personer kontrakt om opplæring i Innlandet.

I løpet av 2022 ble det godkjent i alt 1834 nye kontrakter. Dette antallet har økt jevnt siden 2018.

Det ble gjennomført 2304 fag- og svenneprøver i fjor. 96,5 prosent besto prøven.

Politisk behandling

Et enstemmig fylkesting tok tilstandsrapport for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune skoleåret 2022/23 til orientering.

Les sakspapirene PS 89/2023

Se debatten i nett-tv