Vil ikke kutte i busstilbudet

Fylkestinget ønsker at rutetilbudet i regi av Innlandstrafikk blir som nå eller bedre, selv om utgiftene øker.

Alle innbyggere i Innlandet bør ha et kollektivtilbud, mener fylkestinget.  - Klikk for stort bildeAlle innbyggere i Innlandet bør ha et kollektivtilbud, mener fylkestinget. Innlandstrafikk Et flertall av politikerne setter sin lit til at staten bevilger mer penger til kollektivtransport i Innlandet, slik at dagens busstilbud kan videreføres, eller helst styrkes.

Mangler 100 millioner

Fylkestinget har vedtatt en handlingsplan for kollektivtransport for perioden 2023 – 2026.

Planen tar utgangspunkt i tidligere vedtatte budsjett og økonomiplaner for Innlandstrafikk.

På grunn av sterk prisstigning, blant annet på drivstoff, har utgiftene til busstransport økt. Samtidig har billettinntektene gått ned, fordi færre reiser med buss nå enn før pandemien.

I sum betyr det at politikerne må tilføre Innlandstrafikk 100 millioner kroner ut over det som tidligere er satt av i økonomiplanen, for å opprettholde dagens busstilbud.

Må få midler til byvekst

Aud Hove ønsker at flere bruker buss i Innlandet, slik at inntektene går opp og tilbudet kan forbedres. - Klikk for stort bildeAud Hove ønsker at flere bruker buss i Innlandet, slik at inntektene går opp og tilbudet kan forbedres. Marit Thobiassen Strande Fylkesvaraordfører Aud Hove (SP) viste til at fylket ikke når sine overordnete mål om gode reisemuligheter for alle, og reduksjon i klimagassutslipp, hvis ikke busstransporten får økte bevilgninger.

- I andre fylker bevilger staten penger til miljøtiltak og bypakker. Det må vi i Innlandet også få, sa Hove under debatten.

Hun fikk støtte av Reidun Andrea Rønning (AP).

- Mjøsbyen må få penger til byvekstavtaler gjennom Nasjonal transportplan. Det kan løse situasjonen for resten av fylket, sa Rønning.

Hun hilste også til fylkets stortingspolitikere, som hun gikk ut fra fulgte fylkestingsmøtet via nett-TV.

En svært alvorlig situasjon

Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke ta sjansen på at staten bevilger penger som kan kompensere for de økte utgiftene til busstransport.

- Handlingsrommet vårt bestemmes av de årlige budsjettene og rammene i økonomiplanen, sa Joakim Ekseth (H). Han mente at fylkestinget senest bør ta stilling til scenariene som handlingsplanen beskriver under budsjettbehandlingen i desember.

Ekseth ser det som lite sannsynlig at staten gir fylket økte tilskudd. Hans partifelle Hanne Velure (H) viste til at politikernes jobb nettopp er å prioritere.

Ny vurdering innen juni

Aud Hove fremmet et forslag på vegne av AP, SP, SV, Rødt, MDG og Pensjonistpartiet som ble vedtatt med 47 mot 10 stemmer.

Vedtaket legger opp til at administrativ og politisk ledelse må jobbe aktivt for å øke statens tilskudd til kollektivtrafikk i Innlandet.

Fylkestingets mål er å opprettholde kollektivtilbudet på 2022-nivå som et minimum, slik at alle innbyggere i Innlandet har et kollektivtilbud, heter det i vedtaket.

Vedtaket legger opp til at denne beslutningen skal gjelde for første halvår 2023 og behandles på nytt da.

Hvis Innlandstrafikk skal kutte i rutetilbudet i 2023, må beslutningen tas i 2022 på grunn av varslingstid overfor busselskapene som i så fall vil miste oppdrag for fylkeskommunen.