Svensk jernbane er viktig for Innlandet

Mye gods- og persontrafikk krysser riksgrensa. Kapasiteten på svensk side har stor betydning for hva vi kan gjøre her.

Kongsvingerregionen og nabokommunene i Värmland har flere jobbpendlere. De trenger et bedre togtilbud, mener samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bildeKongsvingerregionen og nabokommunene i Värmland har flere jobbpendlere. De trenger et bedre togtilbud, mener samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune. Mostphotos Hovedutvalg for samferdsel har vedtatt en høringsuttalelse til Region Värmland, som jobber med en strategisk plan for togtrafikken i Värmland.

Stor betydning

Planen skal gjelde for perioden 2022 - 2040.

Region Värmland har ansvaret for den regionale persontogtrafikken i länet, eller fylket, som vi sier i Norge. Innlandet fylkeskommune får uttale seg fordi vi er et nabofylke til Värmland.

Togtrafikken og jernbanen mellom Värmland og Innlandet har både nasjonal og regional betydning. I tillegg til at gods- og persontrafikk av nasjonal betydning krysser riksgrensa, har Kongsvingerregionen og deler av Värmland til dels et felles bo- og arbeidsmarked.

Kan begrense norsk godstrafikk

En stor andel av norsk godseksport på jernbane skjer over Kongsvingerbanen og Värmlandsbanen. Norske jernbanemyndigheter jobber for å øke kapasiteten på jernbanen, slik at mer gods kan bli transportert på en klimavennlig måte til og fra utlandet.

Dette må svenske myndigheter tenke på, når de lager sine jernbaneplaner. Innlandet fylkeskommune er bekymret for at kapasiteten på Värmlandsbanen kan begrense denne utviklinga, heter det blant annet i høringsuttalelsen.

Det å bygge dobbeltspor på strekningen mellom Kristinehamn og Arvika er derfor viktig.

Bør være framtidsrettet

For å få flere til å velge tog framfor fly mellom Oslo og Stockholm, bør myndighetene legge til rette for kortere reisetid og flere togavganger på denne strekningen, heter det i uttalelsen, som ble enstemmig vedtatt av samferdselsutvalget.

Sjur Strand (Ap) la fram et felles forslag fra Ap og Sp for å presisere hvor viktig den grensekryssende togtrafikken er for Norge og Kongsvingerregionen.  - Klikk for stort bildeSjur Strand (Ap) la fram et felles forslag fra Ap og Sp for å presisere hvor viktig den grensekryssende togtrafikken er for Norge og Kongsvingerregionen. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune For at det felles bo- og arbeidsmarkedet mellom Kongsvingerregionen og deler av Värmland skal fungere, trengs det flere avganger på svensk side av grensa. Mye av denne persontrafikken skjer i dag med buss.

Det er også viktig å komme i gang med tiltak i begge land for å forberede framtidige krav fra EU, heter det i forslaget som Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet som tillegg til fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak.

Bedre tilbud fra 2028

- Det er viktig å bygge lange nok krysningsspor, for at det kan gå lengre tog mellom Oslo og Stockholm over Kongsvinger. Fra 2028 kommer det nye tog på denne strekningen, med åtte avganger i begge retninger hver dag. Det er viktig å øke kapasiteten og effektiviteten i begge land, sa Sjur Strand (Ap) på møtet i hovedutvalget.

Strand understreket også at opptrappinga av den generelle beredskapen i begge land etter at krigen i Ukraina brøt ut, øker behovet for mer robuste jernbanestrekninger. Dette er lagt inn som et eget punkt i høringsuttalelsen fra Innlandet.