Solid økonomisk resultat for fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune har levert et solid resultat for 2022. Netto driftsresultat er på 345 millioner kroner.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Resultatet tilsvarer 4,4 prosent av fylkeskommunens samlede driftsinntekter på 7,8 milliarder kroner.

Skaper handlingsrom

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud er godt fornøyd med resultatet.

- 2022 var et krevende år, for fylkeskommunen, som for mange andre. Høye strømpriser, inflasjon og renteøkninger har skapt usikkerhet. Samtidig har andre faktorer slått positivt ut for oss, og sammen med god kontroll på kostnadssiden, kom vi ut med et resultat som bidrar til å gi oss handlingsrom og ikke minst mulighet til å sette av penger på fond. Det er aldri feil å ha litt penger «på bok» for å møte framtidige utfordringer og satsinger, sier Bamrud.

Mindreforbruk på 220 millioner

Det regnskapsmessige mindreforbruket er på 220,8 millioner kroner. Dette er på samme nivå som for 2021.

Det positive mindreforbruket skyldes blant annet økt rammetilskudd fra staten (koronakompensasjon og inntektsutjevning), lavere pensjonsutgifter enn budsjettert og lavere finanskostnader enn forutsatt. Det er også besparelser på noen av rammeområdene, blant annet innen kollektivtransport og politisk virksomhet.

Halvparten til investeringer

Det regnskapsmessige mindreforbruket er satt av på disposisjonsfond, i tråd med fylkestingets vedtak i desember 2022:

  • 110,4 mill. til fremtidig egenfinansiering av investeringer
  • 66,2 mill. til reservefond
  • 44,2 mill. kroner til generelt disposisjonsfond.

Generelt disposisjonsfond er pr. 1.1.2023 på 135,7 millioner kroner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en måleparameter som brukes for å sammenligne kommuner og fylkeskommuner med hverandre. Netto driftsresultat viser hva fylkeskommunen bruker til egenfinansiering, hva som er avsatt til disposisjonsfond til fremtidig bruk, samt statlige bundne fond.

Av netto driftsresultat på 345 millioner kroner er 300 millioner kroner overført til egenfinansiering av investeringer. Det er videre avsatt netto statlige bundne fond på 191,5 millioner kroner, mens det er brukt netto 146,6 millioner kroner av fylkeskommunale disposisjonsfond. Netto driftsresultat korrigert for statlig bundne fond er på 2 prosent.

Netto driftsresultat bør være på om lag 4 prosent for fylkeskommunene.