Positive til solkraftverk

Innlandet fylkeskommune skal jobbe aktivt for videre utbygging av fornybar energi i fylket.

Solcellepark i en skog - Klikk for stort bilde Mostphotos Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Politikerne var også positive til at to solkraftverk i fylket skal få konsesjon.

- Det er veldig bra at denne saken kommer opp og at dette blir et tydeligere politikkområde som både fylkesutvalget og fylkestinget tar tak i, sa Hans Kristian Enge (Ap).

Uenige om bruken

Flere partier fremmet alternative forslag til fylkeskommunedirektørens innstilling. Siden mange av forslagene var ganske like, samkjørte forslagsstillerne forslagene sine, slik at alle kunne være enige i formuleringene.

Det var ett punkt som politikerne derimot ikke ble enige om. Det handlet om en formulering i innstillingens punkt 2 som sier at kraften som produseres i Innlandet i størst grad skal brukes i Innlandet.

- Vi tror ikke det er klokt å ha som mål at strømmen vi produserer skal brukes i innlandet. Det er ikke sikkert det er der den trenges mest, sa Sindre Sørhus (MDG).

Alternative forslag

Sammen med Høyre, FrP og SV fremmet han et alternativt forslag til punkt 2 i fylkeskommunedirektørens innstilling.

Pål Arne Oulie (Sp) gjorde det samme, men i hans forslag var fortsatt en formulering om at kraften skal brukes i Innlandet beholdt.

Forslaget til Sp fikk flertall med 10 stemmer.

De andre endringsforslagene klarte partiene å finne omforente formuleringer på, og de ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 i fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Les sakspapirene PS 35/2023

Må produsere mer strøm

Bakgrunnen for saken er at elektrifisering for å redusere CO2-utslipp og samtidig etablere ny grønn industriproduksjon, gir høy vekst i det norske kraftforbruket.

Økt elektrifisering fører både til stor økning i strømforbruket og et behov for å produsere mer fornybar energi, som vindkraft, solkraft og vannkraft.

I Innlandet har vi cirka 80 vannkraftverk og fire relativt store vindkraftverk.

I dag er det kamp om nettutviklingen og prioriteringer i overføringssystemet i Norge. Dette gjelder spesielt i transmisjonsnettet, som overfører kraft mellom områder med mye kraftproduksjon og områder med høyt forbruk.

Planer om fornying

Statnett har planer om å fornye og oppgradere transmisjonsnettet i Innlandet. Dette er nødvendig blant annet for å forsterke overføringskapasiteten mellom Trøndelag og Østlandet. Dessuten planlegger Statnett også en omfattende ombygging av de sentrale transformatorstasjonene i Innlandet blant annet for å øke kapasiteten.

Noen av tiltakene er allerede bestemt og under planlegging, men de fleste tiltakene ligger lenger fram i tid.

Skjer det fort nok?

I sakspapirene stiller fylkeskommunedirektør Tron Bamrud spørsmål ved om tiltakene som er tenkt kommer raskt nok.

For å styrke Innlandets posisjon, mener han også at fylkeskommunen må jobbe med å påvirke de aktuelle aktørene, slik at de foreslåtte tiltakene faktisk blir gjennomført og helst tidligere enn det de har lagt opp til.

De sentrale aktørene er

  • Statnett, som eier og driver transmisjonsnettet
  • Elvia, som eier og driver regionalnettet, der strømmen blir distribuert innad i fylket
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som forvalter Energiloven og dermed konsesjonsprosesser for nettanlegg
  • Olje- og energidepartementet (OED), som er det overordnede ansvarlige forvaltningsorganet

Tommel opp for solkraftverk

Fylkesutvalget behandlet også to saker om etablering av solkraftverk i Innlandet. Politikerne er generelt positive til utbygging av solkraftverk.

Solkraft er en ren energikilde som ikke går tom. Det er også den kraftproduksjonen som kan bygges ut raskest.

Måna solkraftverk

NØK Fornybar AS har søkt konsesjon til å bygge et solkraftverk i Alvdal kommune. Det skal produsere 4900 MW/h per år, noe som tilsvarer årlig strømforbruk til om lag 300 husstander.

Fylkeskommunedirektøren mener området som er foreslått er godt egnet til solkraftutbygging blant annet på grunn av de gode solforholdene. Likevel mener han at området ikke bør gjerdes inn av hensyn til vilt og naturmangfold.

Politisk behandling

Alt i alt mener fylkesutvalget at Måna er et godt prosjekt for produksjon av fornybar energi med få konfliktområder, og politikerne anbefaler at de får konsesjon.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 36/2023

Kile solkraftverk

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS har søkt om konsesjon til å bygge solkraftverk i Sør-Fron kommune. Det skal ha en årlig produksjon på om lag 7 GW/h, noe som tilsvarer årlig strømforbruk til 430 husstander.

Solkraftverket skal etableres på en nedlagt pelsdyrfarm og de skal bruke eksisterende infrastruktur inkludert gjerdet som allerede er satt opp.

I konsekvensutredningen foreslår Norconsult blant annet å plante ved gjerdet for at hønsefugl ikke skal risikere å kollidere. Dessuten foreslår de hvis ramme på solcellene for at ikke vannfugl forveksler parken med en innsjø og forsøker å lande. Dette støtter fylkesutvalget.

Politisk behandling

Fylkesutvalget er positive til Kile solkraftverk. De mener politikerne likevel at NVE må be søker om å utrede klimakonsekvenser av tiltaket og dessuten vurdere problemstillinger knyttet til elva Augla og Stormyrbekken.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 37/2023