Midler til omstilling, fjøsutvikling og inkubatorer

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til blant annet regional omstilling i Valdres og Nord-Gudbrandsdal.

Fagernes sentrum sett fra Vesleøya med brua over Strandefjorden - Klikk for stort bildeFagernes i Nord-Aurdal kommune er et viktig handelssted og har en stor andel hytteturister. Marit Thobiassen Strande Dessuten vedtok utvalget å gi penger til Høgskolen i Innlandet til prosjektet Innlandsfjøset, og de fordelte midler til tre inkubatorer i fylket.

Regional omstilling 2023

Regional omstilling er en nasjonal ordning som ligger inne i statsbudsjettet. Dette er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner der det lokale næringslivet sliter, og der mange arbeidsplasser har gått eller kan gå tapt.

I Innlandet er det to kommuner som er inne i ordningen: Sel kommune for regionen Nord-Gudbrandsdal og Nord-Aurdal kommune for regionen Valdres. Det er kommunene som får midlene, men omstillingsprosjektet skal komme hele regionen til nytte.

Valdres

Bakgrunnen for at Valdres er med i prosjektet, er at Schibsted la ned kundesenteret sitt på Fagernes i Nord-Aurdal i 2019, noe som førte til 111 tapte arbeidsplasser.

Fagernes er et viktig handelssted for hele regionen og har en stor andel hytteturister.

Målet er å skape 200 nye arbeidsplasser i regionen i perioden 2021 til 2026. Så langt ligger de foran skjema med til sammen 23 nye og tre bevarte arbeidsplasser de to første årene.

Nord-Gudbrandsdal

At Nortura la ned slakteriet sitt på Otta, var direkte utløsende for etableringen av omstillingsprosjektet i Nord-Gudbrandsdal. Den totale negative effekten var at mellom 130 og 140 arbeidsplasser forsvant i regionen.

Målet er å bevare 30 eksisterende arbeidsplasser og skape 180 nye. Også i Nord-Gudbrandsdal ligger de foran skjema når resultatet de to første årene er 36,5 bevarte og 15,5 nye arbeidsplasser.

Fylkeskommunens rolle

Det er fylkeskommunen som spiller inn hvilke områder som har særlige omstillingsbehov til departementet.

I tillegg er fylkeskommunen med på å bestemme hvordan omstillingsprosjektet skal organiseres og kan legge føringer for hvordan pengene skal brukes i prosjektet.

Fylkeskommunen forvalter også midlene Kommunal- og distriktsdepartementet fordeler til fylkene. For 2023 får Innlandet 5 millioner kroner.

Disse vedtok hovedutvalg for næring å dele likt mellom Sel og Nord-Aurdal med 2,5 millioner kroner hver.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 12/2023

Innlandsfjøset

Høgskolen i Innlandet får 800 000 kroner til det tredje og siste året av prosjektet Innlandsfjøset.

Målet med prosjektet er å finne lønnsomme fjøsløsninger, spesielt for de som skal bygge mindre løsdriftsfjøs.

Bakgrunnen for dette er at alle storfe skal være i løsdrift innen 2034. Innlandet er det fylket med flest båsfjøs. De fleste bøndene som fortsatt har dyra på bås, har mindre besetninger, og det kan være krevende for disse å legge om til løsdrift.

Det er et mål at flest mulig velger å tilpasse drift og bygninger til nye krav heller enn å avvikle melkeproduksjonen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 14/2023

Midler til inkubatorer

Fylkestinget har vedtatt å gi 4 millioner kroner ekstra til inkubatorene i Innlandet basert på en politisk vedtatt fordelingsmodell. Modellen vekter antall målbedrifter i 2022 med 25 prosent og regional tilstedeværelse med 75 prosent.

For 2023 har hovedutvalg for næring tidligere vedtatt at 200 000 kroner av denne potten skal gå til fullfinansiering av SIVAs næringshage- og inkubatorprogram i Innlandet. Dermed står det igjen 3,8 millioner kroner som fordeles slik:

  • Klosser Innovasjon får 1,59 millioner kroner
  • Vaager Innovasjon får 670 000 kroner
  • Skåppå Inkubator får 1,54 millioner kroner

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 11/2023

Ordforklaringer

Inkubator: et innovasjonsselskap som gir både gründere og etablert næringsliv råd om forretningsutvikling og kommersialisering. De kan også tilby blant annet kontorplass, et fagmiljø og investorer.

SIVA: et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling som består av inkubatorer, næringshager, katapultsentre, innovasjonsselskaper, innovasjonssentre og industribygg.

Gjennom denne strukturen kan bedriftene få nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter der de kan dra nytte av andres erfaringer og på den måten lykkes raskere med vekst og utvikling.

SIVA har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Les mer om SIVA