Kulturarv ble ressurs for lokalsamfunn

Kan kulturarv mobilisere til felles innsats om lokal utvikling? Ja - viser byggingen av Skolmen bru over Dokkajuvet.

André Støylen (Adm. dir. Sparebankstiftelsen) og Audun Skeidsvoll (Ass. Riksantikvar) åpner Skolmen bru høsten 2022.   - Klikk for stort bildeAndré Støylen (Adm. dir. Sparebankstiftelsen) og Audun Skeidsvoll (Ass. Riksantikvar) åpner Skolmen bru høsten 2022. Steinar Moldal. Høsten 2021 ble nye Skolmen bru over elva Dokka i Nordre Land høytidelig åpnet. Stort lokalt initiativ, engasjement og vel utført tradisjonelt håndverk kunne feires.

Nede i Dokkajuvet strekker det seg nå ei såkalt fagverksbru i tre med et spenn på bortimot 40 meter.

Den historiske rekonstruksjonen av brua var et stort løft utført av solide faglige krefter.

Brua som historisk forbindelse mellom grender

Brua er nær opptil en rekonstruksjon av den opprinnelige brua som fra siste del av 1800-tallet forbandt grendene Brudalen og Skolmen.

Forbindelsen over elva ble både en viktig ferdselsåre og en møteplass. Etter at brua ble revet i 1957 stilnet aktiviteten i området og historien ble litt borte.  

Prosjektet Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie

Lokale frivillige krefter i Nordre Land etablerte i 2019 prosjektet Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie, og mindre enn to år seinere var altså ei ny bru på plass mellom de historiske brukarene.  

null - Klikk for stort bildeNye Skolmen bru på de opprinnelige brukarene fra 1870-årene. Innlandet fylkeskommune, Tore Røbergshagen.

Et bredt og lokalt forankret samarbeidsprosjekt

Utgangspunktet for prosjektet var å invitere lokalsamfunnet til å delta. Et bredt samarbeidsprosjekt med tverrfaglighet som basis ble lansert og gjennomført. 

En evalueringsrapport fra Telemarksforsking konkluderer nå med at prosjektet for en stor del nådde målene sine. Rapporten er bestilt av Innlandet fylkeskommune.

Samling rundt tradisjonelt håndverk

Sentrale suksessfaktorer viste seg å være satsningen på tverrfaglighet, bærekraftige løsninger og vekten som ble lagt på tradisjonell håndverksutøvelse og historisk rekonstruksjon av brua. Dette samlet viktig håndverkerkompetanse, ulike kunnskapsmiljø og lokale frivillige. Det bidro også til finansiering av bruprosjektet.  

Utmerket håndverkerkompetanse, lokalt tømmer av rett kvalitet, og støtte fra lokalbefolkning, næringsliv og lokale kunnskapsmiljøer innen natur- og kulturarv fremheves i rapporten som viktige drivkrefter. Samlingen om håndverk ga rom for opplæring og deling av kunnskap.    

Grunnarbeidet er i gang.  - Klikk for stort bildeGrunnarbeidet er i gang. Steinar Moldal.

Nøyaktighet i treforbindelsene var et absolutt krav.  - Klikk for stort bildeNøyaktighet i treforbindelsene var et absolutt krav. Steinar Moldal.

Vinterforhold.  - Klikk for stort bildeVinterforhold. Steinar Moldal.

Prosjektet møtte også utfordringer

Evalueringen viser også at prosjektet møtte på utfordringer. Det var krevende å bygge ei fagverksbru med slike dimensjoner på vinterstid i et bratt juvområde. Pandemien begrenset mulighetene til å formidle prosjektet. Etter at brua var ferdig bygd, endret visjonen om tverrfaglighet og samarbeid i prosjektgruppa seg.

Rapporten peker på læringspotensial når det gjelder samhandling og oppfølging fra fagmiljø og regionalt/nasjonalt forvaltningsnivå. 

Tidsvinduet var begrenset før vårværet ville fylle elveløpet med is-smeltevann.  - Klikk for stort bildeTidsvinduet var begrenset før vårværet ville fylle elveløpet med is-smeltevann. Steinar Moldal.

Lokalt engasjement og stolthet

Telemarksforsking har fått tilbakemeldinger om at man lokalt er stolt av brua og hva de frivillige deltagerne har oppnådd. Det har blitt en ny bevissthet om natur- og kulturverdiene i dette glemte historiske landskapet.

Prosjektet har vært positivt og har bidratt til sosial verdiskaping i lokalsamfunnet. Dugnadsarbeidet fortsetter, nå er det engasjement rundt restaureringen av den gamle skolestua på Skolmen. 

Kranhjelp kom godt med når de lengste elementene skulle på plass.  - Klikk for stort bildeKranhjelp kom godt med når de lengste elementene skulle på plass. Steinar Moldal.

Fornøyd arbeidslag underveis i prosessen. - Klikk for stort bildeFornøyd arbeidslag underveis i prosessen. Steinar Moldal.

Arbeidet med takkonstruksjonen er i gang.  - Klikk for stort bildeArbeidet med takkonstruksjonen er i gang. Steinar Moldal.

Fylkeskommunens engasjement og rolle

- Fylkeskommunen ønsker at kulturmiljø og kulturhistorie skal tas i bruk som en ressurs i den lokale samfunnsutviklingen. Derfor bidrar vi så ofte vi kan inn i prosjekter som er tuftet på og løfter frem kulturarven, sier Tore Røbergshagen. Han forteller videre:

Sammen med Riksantikvaren bidrar vi til å velge ut prosjekter som kan være aktuelle for å motta tilskudd til arbeidet. Vi bidrar også med vår kompetanse og veiledning i selve arbeidet.

Det har vært spennende å følge arbeidet med Skolmen bru, ikke minst på grunn av det store engasjementet dette skapte lokalt. For Kulturarvseksjonen var det viktig å finne gode læringspunkter som vi kunne ta med oss videre i vårt arbeid, både videre med aktørene i Nordre Land og andre prosjekter i fylket vårt.

Les evalueringsrapporten fra Telemarksforsking

Underveisevaluering av Dokkajuvet natur- og kulturområde. Innlandet fylke. 16.01.2023 (PDF, 966 kB)

Resyme av rapport (PDF, 161 kB)