– Et lite steg i riktig retning

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning for å utjevne forskjeller.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen Marit Thobiassen Strande – Det er viktig at kommuneøkonomien styrkes for å sikre velferd og gode tjenester i hele landet. Statsbudsjettet er et lite steg i riktig retning, men vi vet at vi også har krevende kostnadsøkninger i offentlig sektor som må håndteres. Vi har forventninger til at denne regjeringa skal bidra til å utjevne forskjeller, det gjelder også geografiske forskjeller, og at distriktene styrkes gjennom omfordeling, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Mer penger til fylkeskommunen

I statsbudsjettet har regjeringen foreslått en realvekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2,6 milliarder kroner, av disse går 900 millioner kroner til fylkeskommunene.

For Innlandet fylkeskommune er det anslått et nivå på frie inntekter i 2023 på 5 771,6 millioner kroner. Det er 10,5 millioner kroner mer enn forutsatt for neste år. Nivået på frie inntekter inkluderer også kompensasjon for nye oppgaver.

Grønn omstilling

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 milliarder kroner til grønn omstilling. Dette er en delvis oppfølging av Veikart for grønt industriløft, som ble lansert i vår.

– Det er flere av de 100 tiltakene i Veikart for grønt industriløft som vil være viktige for oss i arbeidet med grønn omstilling i Innlandet og som vil bidra til å gjøre næringslivet i fylket konkurransedyktig. Flere av tiltakene er viktige for vårt arbeid i Biovalley og i oppfølgingen av Bioøkonomistrategien, sier Hagen.

Regjeringen foreslår at Bionova skal etableres i Brumunddal som en enhet under Innovasjon Norge. Bionova skal bidra til innovasjon og verdiskaping innenfor bioøkonomien og skal blant annet bidra til klimatiltak i jordbruket.

– Lokaliseringen av Bionova til Mjøstårnet i Brumunddal er veldig gledelig, det bygger opp om satsinger vi har løftet over lang tid i Innlandet. Vi er en region der det allerede skjer mye spenneide innen bioøkonomi, og som dermed har betydelig kompetanse og næringsmiljøer med stort engasjement på området. Nå ligger det godt til rette for at vi kan styrke vår nasjonale og internasjonale posisjon ytterligere, sier fylkesordføreren.

Mer til fylkesveger

Regjeringen foreslår å bevilge 389, 6 millioner kroner til fylkesveger for 2023. Det vil utgjøre cirka 24 millioner kroner for Innlandet fylkeskommune. Dette er en økning på cirka 6 millioner kroner fra 2022. Disse midlene kommer i tillegg til det ordinære fylkesbudsjettet.

Det er også et forslag om å bevilge 21 millioner kroner til utbedring på fylkesveger for tømmertransport. Det er uklart hvor mye av denne potten som eventuelt skal brukes i Innlandet.

Bompengefritak og gratis ferje

Regjeringen foreslår å bevilge 600 millioner kroner til å redusere bompengetakster utenfor byområdene. For Innlandet betyr dette videreføring av fritaket i innkrevingen av bompenger på sidevegene langs E6 mellom Kolomoen i Stange og Moelv i Ringsaker.

Det samme gjelder på rv. 3/25 mellom Ommangsvollen i Løten og Grundset/Basthjørnet i Elverum.

Det vil fortsatt være gratis å reise med ferja Elrond over Randsfjorden.

Vegprosjekter og jernbane

I forslaget foreslår regjeringen en total rammebevilgning på 6,1 milliarder kroner til Nye veier for 2023. Innenfor denne rammen er planen blant annet å starte opp bygging av firefelts veg mellom Storhove i Lillehammer og Øyer i neste år. Hele strekningen i prosjektet er på 43 kilometer og går fra Moelv til Øyer.

Utbedringstiltakene på rv. 3 i Østerdalen og E16 i Valdres videreføres.

Regjeringen foreslår å bruke 2,7 milliarder kroner på prosjekter på InterCity Dovrebanen i 2023. Dette inkluderer midler til strekningen Kleverud-Sørli i Stange, som ble startet opp i 2021 og Sørli-Åkersvika som skal starte opp i 2022. I tillegg skal et anlegg for togparkering bygges på Hove på Lillehammer med start i 2023.

Mer til bredbånd

Regjeringen foreslår å gi 100 millioner mer til bredbåndsutvikling. Dersom de bruker den samme fordelingsnøkkelen som for 2022, vil Innlandet få cirka 20 millioner kroner mer enn i fjor.

Regionale Forskningsfond (RFF) får et betydelig kutt i budsjettforslaget. For RFF Innlandet betyr det et kutt på over en million kroner, fra 12,4 millioner kroner i 2022 til 11,1 millioner kroner.

Flere skal fullføre videregående

I forslag til statsbudsjett er det satt av 330 millioner kroner til å styrke arbeidet med å få flere til å fullføre videregående opplæring. Pengene skal blant annet brukes på å sikre læreplass til flere yrkesfagelever.

Regjeringen vil også styrke ordningen Fagbrev på jobb, for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de jobber.

Gap mellom behov og tilskudd

Statsbudsjettet legger opp til en videreføring av tilskuddspostene for kulturminnefeltet, og disse er uendret fra 2022. Postene har ligget uendret over mange år uten å ta høyde for den generelle pris- og kostnadsøkningen, noe som innebærer en reell nedgang.

Det er allerede et gap mellom behov og tilgjengelig statlig tilskudd til å gjennomføre pålagt vedlikehold.

Peer Gynt og Kjell Aukrust

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Kulturfestivalen Peer Gynt på Gålå med 1 million kroner til 4,3 millioner kroner.

2,5 millioner kroner foreslår regjeringen å gi til Alvdal kommune til et magasin for lagring av verkene til Kjell Aukrust.

Ringsakeroperaen får i forslaget 600 000 kroner til oppgradering av lokaler.

Fakta

  • Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året.
  • Nasjonalbudsjettet er en melding til Stortinget (Stortingsmelding nr. 1) der regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner prioriteringene og budsjettforslagene sine.
  • Stortingsproposisjon nr. 1, også kalt Gul bok, inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak.
  • Stortinget vedtar budsjettet i desember.