Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Sterkere sammen

Gjensynsglede mellom jente og geit - Klikk for stort bildeGjensynsglede mellom jente og geit Ferskvann/A. Nilsson Da Hedmark og Oppland slo seg sammen til ett fylke, fikk Innlandet fire skoler som tilbyr utdanningsprogrammet naturbruk.

Skolene er godt spredt i det store fylket – Jønsberg vgs, Lena-Valle vgs, Solør vgs og Storsteigen vgs.

Skolene har hver sine profiler og kvaliteter. For å styrke og synliggjøre skolenes tilbud meldte det seg et behov for å profilere naturbruksutdanninga samlet. 

Nå vil elevene, gjennom PS!Naturbruk, bidra til at flere får øynene opp for en utdanning i naturbruk, eller som de sier selv, "den naturlige veien til fagutdanning og studiekompetanse".

Gode søkertall, men samarbeidet kan styrkes

Alle naturbruksskolene i Innlandet har jobbet godt med profilering og rekruttering hver for seg. Søkertallene er gode.

Høsten 2020 inviterte fylkeskommunen rektorene ved de fire skolene til dialog. Tema var hvordan de kunne samarbeide om profilering og rekruttering til naturbruk og voksenagronom, erfaringsdeling og ideer til nye tiltak. Konklusjonen var at alle ønsket å gå sammen om å gjennomføre dette rekrutterings-/profileringsprosjektet.

Elevene selv står for profilering og markedsføring

et gruppebilde av elever , lærere og samarbeidspartnere - Klikk for stort bildeHele prosjektgruppa møttes for avslutning på prosjektet. Andreas Nilsson, Ferskvann PS!Naturbruk har vært et læringsprosjekt hvor skolene har prøvd ut en modell/metode for elevstyrt profilering av livet på skolene. Samtidig har de realisert mål i læreplanen som blant annet digitale ferdigheter. Ferskvann reklamebyrå har hatt ansvaret for faglig veiledning og opplæring sammen med Innlandet fylkeskommune.  

Den andre hoveddelen av prosjektet har vært å presentere naturbruksutdanningen i Innlandet samlet sett,  og vise skolenes egenart og muligheter.

Ferskvann har produsert en presentasjonsfilm for programfaget naturbruk i nært samarbeid med de fire skolene. Det er også etablert en landingsside/nettside for naturbruk Innlandet. Hovedmålgruppen er ungdomsskoleelever, foreldre og rådgivere.

Målet har vært å:

  • utfordre  holdninger og fordommer
  • gjøre naturbruk mer kjent for ulike målgrupper
  • øke kunnskapen om hvilke muligheter en naturbruksutdanning gir

Prosjektet PS!Naturbruk

Gjennom jordbruksoppgjøret ble det  satt av midler for å sikre rekruttering til landbruket. 

Profilering- og rekrutteringsarbeid er et nasjonalt oppdrag forankret i jordbruksforhandlingene mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oppdraget er gitt til fylkeskommunen ved Næring og internasjonalt samarbeid (NIS) Og Kompetanse og tannhelse. Det var opp til fylkeskommunen og landbruksnæringa hvordan oppdraget skulle løses.

Slik kom  prosjektet PS!Naturbruk i gang. Prosjektet er nå avsluttet, og nå er det opp til skolene og elevene å fortsette arbeidet som nå er begynt.

Les sluttrapporten for PS!Naturbruk (PDF, 625 kB)

Et flott resultat

Leder for Hovedutvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune, Mari Gjestvang - Klikk for stort bildeLeder for Hovedutvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune, Mari Gjestvang Andreas Nilsson, Ferskvann Mari Gjestvang er leder for hovedutvalg for utdanning og har fulgt prosjektet.

Hun er begeistret over hva elevene har fått til og mener at dette også bør kunne fungere som en pilot for rekrutteringsarbeid til andre utdanningsprogram. 

Jeg er glad for landbrukets store betydning i Innlandet, og svært glad for denne satsinga som dette prosjektet representerer.

- Jeg har tror på at dette arbeidet vil bidra til å øke attraktivitet og rekruttering til naturbruksutdanning. Den vil være med å sikre framtidig landbruksfaglig kompetanse, få mer samhandling og koordinering i utdanninga og øke stoltheten for det å velge en jobb i landbruket, sier Marit Gjestvang.

Gjestvang var til stede da prosjektet ble avsluttet på Bryhni gård. Der var også alle som hadde bidratt inn i redaksjonsrådene, nye medlemmer i redaksjonsrådene, landbruksnæringa, rektorer og andre ansatte fra de ulike skolene, og Ferskvann reklamebyrå.

Redaksjonsrådene må fornyes

Elever og ansatte har dannet redaksjonsråd som har jobbet gjennom hele prosjektet. Også her trengs rekruttering, i og med at elevene etter hvert blir ferdige på skolen. For selv om prosjektperioden er over, er ikke arbeidet over.

Gruppebilde av ungdommer/ansatte ved Lena-Valle vgs - Klikk for stort bildeRedaksjonsrådet ved Lena-Vallevgs Andreas Nilsson, Ferskvann

Gruppebilde av ungdommer/ansatte ved Jønsberg vgs - Klikk for stort bildeRedaksjonsrådet ved Jønsberg vgs Andreas Nilsson, Ferskvann

Gruppebilde av ungdommer/ansatte ved Storsteigen vgs - Klikk for stort bildeRedaksjonsrådet ved Storsteigen vgs Andreas Nilsson, Ferskvann

Gruppebilde av ungdommer/ansatte ved Solør vgs - Klikk for stort bildeRedaksjonsrådet ved Solør vgs Andreas Nilsson, Ferskvann

Filmpremiere

Ferskvann reklamebyrå har over noen måneder jobbet sammen med elevene, dette har resultert i mye fint stoff på sosiale medier, men også en egen landingsside på innlandetfylke.no 

På denne siden har fylkeskommunen nå samlet alt som er relevant for naturbruksutdanning i Innlandet. På siden ligger også den flotte filmen som elevene og skolene har laget. sammen med Ferskvann.