20,5 mill. til freda bygninger i Innlandet

Eiere av freda bygninger i privat eie får 20,5 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren i år.

Illustrasjonsfoto.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv. Tilskuddet gjelder prosjekter og tiltak på Post 71 på statsbudsjettet – freda bygninger i privat eie.

Fylkeskommunen jobber nå med fordelingen av tilskudd til de ulike eierne. Tilskuddet er fordelt på 19,5 millioner for 2023 og 1 million i tilsagn for 2024.

Fortsatt gap mellom behov og tilskudd

Innlandet fylke har en stor andel av privateide freda bygninger i Norge. På vegne av vel 70 eiere av freda hus søkte Innlandet fylkeskommune Riksantikvaren om tilskudd på til sammen 55,5 millioner kroner for 2023. Tildelingen endte altså på 20,5 millioner kroner, som er 37 % av omsøkt beløp.

Torill Nygård, enhetsleder Bygg og Landskap fra Kulturarvseksjonen i fylkeskommunen sier:

Det vedvarende spriket mellom behov og tilskudd er fortsatt stort og alvorlig, men 20,5 millioner kroner er likevel et betydelig bidrag til private eiere som får hjelp til å ivareta sine kulturminner.

- Mye av disse midlene går i tillegg videre ut i lokalt næringsliv, og bidrar til å opprettholde håndverkerkompetanse og en håndverkernæring som vi både er stolte og avhengige av i Innlandet, forteller Nygård videre.

Nedgang i søknader

Søknadssummen har gått ned med ca. 35 % fra 2022 i Innlandet og nedgangen gjelder også på nasjonalt nivå. Årsaken til denne utviklingen er nok noe sammensatt.  

Først og fremst har den generelle prisøkningen i samfunnet gjort at mange eiere tenker seg om flere ganger før de går i gang med tiltak som de vet vil kreve en viss egenandel. 

En annen faktor som kan ha hatt betydning er at vi i fylkeskommunen ikke har brukt like mye ressurser på aktiv oppsøkende virksomhet overfor eierne som foregående år. Dette med bakgrunn i erfaringene fra foregående års søknadsrunder med svært store sprik mellom omsøkte summer og tildelte beløp til fordeling. 

Innlandet fylkeskommune satser på tradisjonshåndverkere

Tradisjonshåndverk: teljing i underkant stokk.  - Klikk for stort bildeTradisjonshåndverk: teljing i underkant stokk. Slidre bygg & prosjektering AS. En forutsetning for å få gjennomført istandsettingstiltak på en god og forsvarlig måte er tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte håndverkere. Dette er en utfordring i alle deler av landet. 

For å rette på denne situasjonen har Innlandet fylkeskommune gjennom flere år valgt å satse målrettet på rekruttering og utdanning av tradisjonshåndverkere. 

Et viktig ledd i denne satsingen er restaureringsprosjektene som gjennomføres med tilskudd fra Post 71 på statsbudsjettet.

Mange av disse byr på interessante faglige utfordringer og utgjør på den måten verdifulle praksisarenaer med stort potensiale for kompetansepåfyll for tradisjonshåndverkere.  

Til toppen